Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-02-04
Program jednání 78 kB
87 kB
Dodatek č.1 62 kB
36 kB
Záznam z jednání 88 kB
Usnesení č.69 57 kB
46 kB
1392/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.70 55 kB
43 kB
1413/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.71 55 kB
43 kB
1536/14 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/37 Peněžní prostředky určené na realizaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Usnesení č.72 56 kB
44 kB
1135/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/33 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu
Usnesení č.73 55 kB
43 kB
1516/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/39 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013
Usnesení č.74 56 kB
43 kB
1455/14 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury
Usnesení č.75 58 kB
44 kB
59/15 Stanovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/02 Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Usnesení č.76 55 kB
43 kB
69/15 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 až 2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 až 2017
Usnesení č.77 53 kB
42 kB
87/15 Návrh na jmenování rektora Slezské univerzity v Opavě, rektora Západočeské univerzity v Plzni a rektora Ostravské univerzity v Ostravě
Usnesení č.78 57 kB
43 kB
88/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Jordánském hášimovském království a oficiální návštěvy ve Spojených arabských emirátech ve dnech 9. až 13. února 2015
Usnesení č.79 56 kB
44 kB
72/15 Bezpečnostní strategie České republiky 2015
Usnesení č.80 58 kB
47 kB
89/15 Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY - ustanovení hodnotící komise
Usnesení č.81 56 kB
42 kB
111/15 Návrh změny usnesení vlády ze dne 21. července 2014 č. 619, o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015
ikonka - mění usnesení usn. 619/2014
Usnesení č.82 56 kB
44 kB
Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2015 a 2016 čj. V21/2015
Usnesení č.83 Informace o řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 a návrh dalšího postupu čj.V281/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk