Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-01-28
Program jednání 90 kB
70 kB
Dodatek č.1 79 kB
39 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.51 56 kB
42 kB
1277/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.52 57 kB
43 kB
1155/14 Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Usnesení č.53 54 kB
42 kB
1537/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.54 56 kB
43 kB
37/15 Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
Příloha č.1 122 kB
108 kB
Příloha č.1 k usnesení č.54
Usnesení č.55 57 kB
43 kB
1373/14 Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2015
Usnesení č.56 89 kB
84 kB
55/15 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2014
Usnesení č.57 56 kB
42 kB
38/15 Návrh změny skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)
Usnesení č.58 51 kB
40 kB
36/15 Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období
Usnesení č.59 57 kB
44 kB
48/15 Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.60 58 kB
44 kB
43/15 Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijatých v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a Portoroži dne 18. září 2014
Usnesení č.61 55 kB
42 kB
45/15 Zpráva o setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, Slovinska a Rakouska v Praze ve dnech 11.-12. prosince 2014
Usnesení č.62 56 kB
42 kB
56/15 Politická deklarace „Mezinárodní energetická charta“
Usnesení č.63 58 kB
45 kB
61/15 Návrh na sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
Usnesení č.64 61 kB
46 kB
65/15 Návrh na obeslání Diplomatické konference ke změně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (Vídeň, 17. června 1994)
Usnesení č.65 52 kB
40 kB
64/15 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Lucemburském velkovévodství dne 29. ledna 2015
Usnesení č.66 56 kB
42 kB
82/15 O projednání podání, učiněných v rámci výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu, Vládou České republiky jako služebním orgánem podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě
Usnesení č.67 62 kB
48 kB
81/15 Návrh usnesení Vlády České republiky o přijetí do služebního poměru a o jmenování na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.68 55 kB
42 kB
83/15 Aktualizace harmonogramu prací pro zabezpečení legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě
ikonka - bylo změněno usn. 669/2015

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk