Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2015-01-19
Program jednání 71 kB
60 kB
Dodatek č.1 66 kB
44 kB
Upozornění 51 kB
30 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.35 58 kB
45 kB
1/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.36 55 kB
42 kB
23/15 Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 378)
Příloha č.1 87 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.36
Usnesení č.37 55 kB
42 kB
24/15 Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
Příloha č.1 89 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.37
Usnesení č.38 57 kB
45 kB
1579/14 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015
Usnesení č.39 55 kB
44 kB
16/15 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014
Usnesení č.40 56 kB
43 kB
22/15 Informace o návrhu na zrušení části usnesení vlády ze dne 23. května 2012 č. 370, k Průběžné informaci o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012, a části usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 450, k Souhrnné informaci Českého telekomunikačního úřadu o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k vyřizování radiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
ikonka - mění usnesení usn. 370/2012
Usnesení č.41 55 kB
42 kB
15/15 Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.42 58 kB
46 kB
11/15 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách
ikonka - bylo změněno usn. 300/2018
Usnesení č.43 57 kB
44 kB
19/15 Zpráva o průběhu a výsledcích 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (4. až 9. listopadu 2014, Quito, Ekvádorská republika)
Usnesení č.44 55 kB
42 kB
1480/14 Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti projektů a po tomto období
Usnesení č.45 56 kB
46 kB
34/15 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro rok 2015
Usnesení č.46 56 kB
44 kB
33/15 Návrh na uspořádání pietní a diskuzní akce při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu v roce 2015
Usnesení č.47 58 kB
48 kB
35/15 Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha
Usnesení č.48 58 kB
46 kB
32/15 Zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
Příloha č.1 84 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.48
Usnesení č.49 54 kB
42 kB
31/15 Žádost o zabezpečení letecké dopravy hudebníků České filharmonie v rámci koncertního turné ve Španělském království ve dnech 18., 19. a 20. února 2015
Usnesení č.50 56 kB
44 kB
41/15 Stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu a jmenování členů výběrové komise na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
Příloha č.1 122 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.50

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk