Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-12-22
Program jednání 78 kB
82 kB
Dodatek č.1 67 kB
39 kB
Upozornění 56 kB
30 kB
Záznam z jednání 107 kB
Usnesení č.1 079 56 kB
44 kB
1264/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 080 57 kB
43 kB
1439/14 Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období let 2015 až 2024
Usnesení č.1 081 53 kB
42 kB
1375/14 Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Usnesení č.1 082 54 kB
42 kB
1149/14 Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce Evropské unie (zákon o posuzování shody stanovených výrobků)
Usnesení č.1 083 57 kB
42 kB
1511/14 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 366)
Příloha č.1 89 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1083
Usnesení č.1 084 55 kB
42 kB
1512/14 Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367)
Příloha č.1 87 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1084
Usnesení č.1 085 56 kB
45 kB
1485/14 Národní akční plán energetické účinnosti České republiky podle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
Usnesení č.1 086 60 kB
44 kB
1437/14 Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a předpokladech další možné těžby uranu v České republice
ikonka - mění usnesení usn. 565/2007
Usnesení č.1 087 57 kB
45 kB
1507/14 Analýza jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 088 59 kB
44 kB
1496/14 Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění
ikonka - bylo změněno usn. 666/2015
Usnesení č.1 089 59 kB
45 kB
1517/14 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/14 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 090 52 kB
40 kB
1479/14 Významná veřejná zakázka Servis - letoun CASA C – 295M
Usnesení č.1 091 54 kB
44 kB
1513/14 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.1 092 51 kB
41 kB
1505/14 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Usnesení č.1 093 54 kB
42 kB
1503/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Zimní světovou univerziádu
Usnesení č.1 094 54 kB
42 kB
1504/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2015
Usnesení č.1 095 59 kB
48 kB
1515/14 Návrh na sjednání Dohody o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu
Usnesení č.1 096 55 kB
42 kB
1508/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Irácké republice ve dnech 27. a 28. listopadu 2014
Usnesení č.1 097 52 kB
42 kB
1524/14 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
Usnesení č.1 098 49 kB
42 kB
1518/14 Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Příloha č.1 53 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1098
Usnesení č.1 099 56 kB
44 kB
1560/14 Zpráva o plnění úkolu Návrh legislativních změn, které umožní zřízení centrálního registru účtů, jehož provozovatelem bude Česká národní banka
Usnesení č.1 100 56 kB
44 kB
1561/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 101 61 kB
48 kB
1558/14 Návrh usnesení vlády, kterým se stanoví předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a jmenují se členové výběrové komise na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
Příloha č.1 123 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1101
Usnesení č.1 102 52 kB
41 kB
1556/14 Informace o přijímání státních zaměstnanců a jejich právním režimu v období od 1. ledna 2015 (resp. 6. listopadu 2014) do 30. června 2015
Usnesení č.1 103 58 kB
44 kB
1555/14 Informace o převodu prostředků mezi kategoriemi regionů a návrh dalšího postupu
Usnesení č.1 104 53 kB
42 kB
1563/14 Informace o stavu příprav zprovoznění areálu muničních skladů Květná
Usnesení č.1 105 52 kB
40 kB
1564/14 Informace o vytvoření Pracovní komise k ekonomické a obchodní dimenzi rusko - ukrajinské krize

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk