Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-12-15
Program jednání 99 kB
112 kB
Dodatek č.1 85 kB
46 kB
Dodatek č.2 82 kB
38 kB
Záznam z jednání 118 kB
Usnesení č.1 048 54 kB
43 kB
1446/14 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.1 049 58 kB
44 kB
1274/14 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 050 55 kB
42 kB
1308/14 Návrh změn Legislativních pravidel vlády
Příloha č.1 77 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1050
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 188/1998
Usnesení č.1 051 55 kB
42 kB
1309/14 Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády
Příloha č.1 87 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1051
ikonka - mění usnesení usn. 534/1998
Usnesení č.1 052 58 kB
48 kB
1422/14 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2014 a návrh jeho zajištění v roce 2015
Usnesení č.1 053 57 kB
42 kB
1380/14 Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Usnesení č.1 054 57 kB
44 kB
1405/14 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 61 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1054
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 055 55 kB
43 kB
1426/14 Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Příloha č.1 84 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1055
ikonka - bylo změněno usn. 362/2016
ikonka - ruší usnesení usn. 302/2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 056 56 kB
42 kB
1476/14 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Příloha č.1 372 kB
1175 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1056
Příloha č.2 144 kB
244 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1056
Příloha č.3 129 kB
295 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1056
ikonka - bylo změněno usn. 810/2015
Usnesení č.1 057 60 kB
48 kB
1474/14 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015
Usnesení č.1 058 51 kB
40 kB
1477/14 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2015
Příloha č.1 123 kB
378 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1058
Příloha č.2 111 kB
250 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1058
Usnesení č.1 059 57 kB
43 kB
1475/14 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.1 060 57 kB
44 kB
1465/14 Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
Usnesení č.1 061 54 kB
42 kB
1464/14 Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 062 61 kB
50 kB
1457/14 Návrh na zřízení Rady vlády pro stavebnictví České republiky
Příloha č.1 105 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1062
ikonka - bylo zrušeno usn. 61/2019
ikonka - bylo změněno usn. 698/2016
Usnesení č.1 063 52 kB
40 kB
1441/14 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 064 58 kB
46 kB
1436/14 Návrh na jmenování meziresortních komisí týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 60 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1064
Příloha č.2 59 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1064
ikonka - bylo zrušeno usn. 547/2017
ikonka - bylo změněno usn. 720/2015
ikonka - mění usnesení usn. 685/2014 , usn. 295/2013
Usnesení č.1 065 58 kB
43 kB
1451/14 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014
Příloha č.1 71 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1065
Příloha č.2 52 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1065
Usnesení č.1 066 56 kB
42 kB
1466/14 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2014 a zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2014
Příloha č.1 63 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1066
Usnesení č.1 067 53 kB
40 kB
1473/14 Návrh na poskytnutí příspěvku do rozpočtu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
Usnesení č.1 068 52 kB
41 kB
1469/14 Návštěva ministra zahraničních věcí Izraele Avigdora Liebermana v ČR ve dnech 18. – 21. prosince 2014
Usnesení č.1 069 55 kB
42 kB
1453/14 Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 30. - 31. října 2014 v Bratislavě
Usnesení č.1 070 54 kB
40 kB
1454/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Slovinské republiky K. V. Erjavece v České republice ve dnech 5. – 7. listopadu 2014
Usnesení č.1 071 55 kB
41 kB
1452/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Gruzie Tamar Beručašvili v České republice ve dnech 20. - 22. listopadu 2014
Usnesení č.1 072 53 kB
42 kB
1470/14 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.1 073 57 kB
42 kB
1488/14 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2014 a zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2014
Příloha č.1 65 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1073
Usnesení č.1 074 57 kB
44 kB
1494/14 Nominace členů a náhradníků za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 - aktualizace nominace Svazu měst a obcí ČR a potvrzení nominace Asociace krajů ČR
ikonka - ruší usnesení usn. 767/2014
Usnesení č.1 075 52 kB
42 kB
1495/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. - 19. prosince 2014 v Bruselu
Usnesení č.1 076 60 kB
43 kB
1501/14 Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 23/14 o návrhu Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 odst. 1 až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Usnesení č.1 077 59 kB
44 kB
1500/14 Stanovení národního cíle snížení expozice pro částice PM2,5
Usnesení č.1 078 56 kB
43 kB
1510/14 Usnesení vlády, kterým se zřizuje mezirezortní pracovní skupina ke kontrole projektů z hlediska jejich souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA)
Příloha č.1 100 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1078

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk