Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-12-08
Program jednání 104 kB
118 kB
Dodatek č.1 82 kB
44 kB
Záznam z jednání 128 kB
Usnesení č.1 007 56 kB
43 kB
1064/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 008 53 kB
43 kB
1400/14 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Usnesení č.1 009 53 kB
44 kB
1409/14 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
Usnesení č.1 010 53 kB
42 kB
1314/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Usnesení č.1 011 53 kB
42 kB
1359/14 Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.1 012 54 kB
44 kB
1361/14 Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.1 013 56 kB
42 kB
1428/14 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho Sylora, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 357)
Příloha č.1 104 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 014 56 kB
44 kB
1431/14 Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí
Příloha č.1 87 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1014
Příloha č.2 91 kB
44 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1014
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 72/1996
Usnesení č.1 015 53 kB
41 kB
1432/14 Zpráva o prošetření postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou a navrhovaná opatření
Usnesení č.1 016 57 kB
44 kB
673/14 Informace ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/18 Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.
Usnesení č.1 017 59 kB
45 kB
876/14 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/26 Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)
Usnesení č.1 018 56 kB
44 kB
1162/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/40 Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu
Usnesení č.1 019 55 kB
43 kB
1259/14 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/35 Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her
Usnesení č.1 020 56 kB
43 kB
684/14 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012
Usnesení č.1 021 57 kB
44 kB
771/14 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť
Usnesení č.1 022 55 kB
42 kB
1156/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu
Usnesení č.1 023 57 kB
44 kB
1214/14 Stanovisko Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Vinařského fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/36 Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu
Usnesení č.1 024 55 kB
44 kB
1271/14 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013
Usnesení č.1 025 57 kB
43 kB
629/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru
Usnesení č.1 026 56 kB
44 kB
1236/14 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny
Usnesení č.1 027 57 kB
44 kB
1275/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 028 59 kB
46 kB
1420/14 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)
ikonka - bylo zrušeno usn. 634/2016
ikonka - bylo změněno usn. 168/2018
Usnesení č.1 029 56 kB
43 kB
1406/14 Informace o řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury v České republice
ikonka - mění usnesení usn. 681/2013
Usnesení č.1 030 57 kB
42 kB
1425/14 Prodloužení lhůty alokovaných finančních prostředků na investiční akci Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 596/2012
Usnesení č.1 031 56 kB
42 kB
1417/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky na XVIII. Zimní deaflympijské hry
Usnesení č.1 032 52 kB
44 kB
1424/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice při příležitosti zasedání předsedů vlád členských států Visegrádské skupiny (Bratislava, 9. prosince 2014)
Usnesení č.1 033 52 kB
42 kB
1423/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Francouzské republiky Manuela Vallse v České republice ve dnech 8. a 9. prosince 2014
Usnesení č.1 034 55 kB
43 kB
1416/14 Zpráva o setkání prezidentů států Visegrádské skupiny a Spolkové republiky Německo v Praze dne 17. listopadu 2014
Usnesení č.1 035 55 kB
43 kB
1447/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 036 54 kB
42 kB
1448/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 037 55 kB
43 kB
1449/14 Návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Usnesení č.1 038 54 kB
43 kB
1450/14 Návrh nařízení vlády o katalogu správních činností
Usnesení č.1 039 56 kB
45 kB
1438/14 Poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí formou peněžních darů v roce 2014 z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.1 040 60 kB
46 kB
1381/14 Návrh na sjednání Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
Usnesení č.1 041 57 kB
46 kB
1366/14 Významná veřejná zakázka Servisní podpora pro letouny Airbus A 319-115CJ - ustanovení hodnotící komise
Usnesení č.1 042 57 kB
46 kB
1467/14 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
Usnesení č.1 043 58 kB
44 kB
1460/14 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/14 o návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Usnesení č.1 044 52 kB
43 kB
1461/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti státům střední, východní a jihovýchodní Evropy v Bělehradě ve dnech 16. a 17. prosince 2014
Usnesení č.1 045 Návrh systematizace služebních míst Bezpečnostní informační služby na rok 2015 č.j. D390/2014
Usnesení č.1 046 Předkrizový plán Ministerstva vnitra řešení migrační vlny z Ukrajiny č.j. V257/2014
Usnesení č.1 047 Aktuální stav a realizace přesídlení krajanů z Ukrajiny č.j. V258/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk