Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-12-01
Program jednání 72 kB
68 kB
Dodatek č.1 85 kB
56 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.988 55 kB
44 kB
912/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
Usnesení č.989 56 kB
44 kB
1378/14 Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
Usnesení č.990 57 kB
44 kB
1363/14 Humanitární pomoc České republiky Středoafrické republice prostřednictvím mise Evropské unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA)
Usnesení č.991 56 kB
43 kB
1369/14 Návrh na zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu do zdrojů financování Rámcových programů pro podporu technologických center a center strategických služeb v roce 2014
Usnesení č.992 57 kB
44 kB
1036/14 Analýza zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky
Usnesení č.993 77 kB
66 kB
1379/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2014
Usnesení č.994 50 kB
41 kB
1377/14 Jmenování soudců
Příloha č.1 60 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.994
Usnesení č.995 57 kB
43 kB
1367/14 Dotační programy zemědělství pro rok 2015, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Usnesení č.996 57 kB
43 kB
1374/14 Zpráva o průběhu a výsledcích 65. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 11. - 18. září 2014)
Usnesení č.997 55 kB
42 kB
1362/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Grzegorze Schetyny v České republice dne 10. října 2014
Usnesení č.998 56 kB
42 kB
1401/14 Přehled finančních nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v České republice
Usnesení č.999 53 kB
42 kB
1368/14 Opatření k zajištění předložení Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací v souladu s usnesením vlády č. 726 ze dne 3. září 2014
Usnesení č.1 000 66 kB
49 kB
1383/14 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
Usnesení č.1 001 56 kB
44 kB
1397/14 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2015 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2016 až 2020
Usnesení č.1 002 52 kB
42 kB
1396/14 Poskytnutí peněžního daru pro zvláštní monitorovací misi OBSE (SMM) na Ukrajině
Usnesení č.1 003 54 kB
42 kB
1402/14 Návrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a její náhradnice za Českou republiku
Usnesení č.1 004 56 kB
45 kB
1411/14 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
Usnesení č.1 005 56 kB
42 kB
1418/14 Odůvodnění veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“
Usnesení č.1 006 53 kB
42 kB
1408/14 Návrh usnesení vlády ČR - aktualizace limitu odměn v UV č. 444/2014 podle služebního zákona

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk