Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-11-12
Program jednání 95 kB
140 kB
Dodatek č.1 65 kB
42 kB
Záznam z jednání 130 kB
Usnesení č.912 56 kB
43 kB
1140/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.913 57 kB
44 kB
1026/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.914 55 kB
42 kB
1120/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.915 57 kB
42 kB
1304/14 Návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací
Usnesení č.916 51 kB
40 kB
1278/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 437
ikonka - mění usnesení usn. 437/2014
Usnesení č.917 55 kB
42 kB
1169/14 Návrh způsobu ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)
Usnesení č.918 59 kB
46 kB
1305/14 Kritéria pro možnost zahájení implementace programu – resp. vyhlašování výzev před schválením programu Evropskou komisí
Usnesení č.919 56 kB
42 kB
1262/14 Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015-2017
Usnesení č.920 55 kB
41 kB
1273/14 Informace o průběhu přípravy na implementaci zákona o státní službě
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.921 54 kB
42 kB
1290/14 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.922 56 kB
42 kB
1285/14 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015
Usnesení č.923 61 kB
45 kB
1249/14 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy České republiky, s.p. a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.924 59 kB
48 kB
1281/14 Návrh usnesení vlády k informování členů vlády o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu
ikonka - bylo zrušeno usn. 487/2019
Usnesení č.925 56 kB
42 kB
1263/14 Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
Usnesení č.926 57 kB
44 kB
1223/14 Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 78 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.926
Příloha č.2 78 kB
51 kB
Příloha č.2 k usnesení č.926
Příloha č.3 71 kB
36 kB
Příloha č.3 k usnesení č.926
Příloha č.4 70 kB
34 kB
Příloha č.4 k usnesení č.926
Příloha č.5 87 kB
70 kB
Příloha č.5 k usnesení č.926
Příloha č.6 81 kB
43 kB
Příloha č.6 k usnesení č.926
Usnesení č.927 56 kB
42 kB
1283/14 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Usnesení č.928 57 kB
43 kB
1311/14 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2014
Příloha č.1 84 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.928
Příloha č.2 86 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.928
Usnesení č.929 60 kB
46 kB
1260/14 Informace o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí a o dalším působení České republiky v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí a Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016
Příloha č.1 178 kB
146 kB
Příloha č.1 k usnesení č.929
ikonka - bylo změněno Usnesení č.930 57 kB
42 kB
1250/14 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013
Příloha č.1 104 kB
110 kB
Příloha č.1 k usnesení č.930
ikonka - bylo změněno usn. 566/2015
Usnesení č.931 60 kB
48 kB
1255/14 Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a návrh dalších opatření
ikonka - bylo změněno Usnesení č.932 54 kB
42 kB
1307/14 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny
Příloha č.1 56 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.932
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1034/2001
ikonka - bylo změněno Usnesení č.933 53 kB
41 kB
1312/14 Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 57 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.933
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 352/2014
Usnesení č.934 60 kB
42 kB
1265/14 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013
ikonka - mění usnesení usn. 446/1994
Usnesení č.935 52 kB
40 kB
1297/14 Aktualizace koncepce připomenutí výročí 1. světové války
Usnesení č.936 63 kB
48 kB
1256/14 Zpráva o přípravách účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 Milán
Usnesení č.937 55 kB
41 kB
1261/14 Závěrečné vyhodnocení programu reprodukce majetku č. 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitra
Usnesení č.938 55 kB
42 kB
1268/14 Návrh aktualizace Statutu Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky
Příloha č.1 109 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.938
ikonka - ruší usnesení usn. 1299/2001
ikonka - mění usnesení usn. 532/2001
Usnesení č.939 54 kB
42 kB
1298/14 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise a náhradníka člena Státní volební komise
Usnesení č.940 57 kB
42 kB
1296/14 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu štábu elektronického boje NATO JEWCS (Joint Electronic Warfare Core Staff)
Usnesení č.941 56 kB
42 kB
1294/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
Usnesení č.942 52 kB
41 kB
1258/14 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 13. června 2012 č. 429 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
ikonka - mění usnesení usn. 429/2012
Usnesení č.943 53 kB
41 kB
1295/14 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 822, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
ikonka - mění usnesení usn. 822/2014
Usnesení č.944 60 kB
44 kB
1266/14 Návrh na obeslání 23. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 25. - 28. listopadu 2014
Usnesení č.945 55 kB
41 kB
1302/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 16. listopadu 2014
Usnesení č.946 52 kB
42 kB
1282/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spojených státech amerických ve dnech 17. – 21. listopadu 2014
Usnesení č.947 55 kB
41 kB
1306/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy státního sekretáře Svatého stolce kardinála Pietra Parolina v České republice ve dnech 13. – 16. listopadu 2014
Usnesení č.948 51 kB
41 kB
1301/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivici Dačiće v České republice dne 20. listopadu 2014
Usnesení č.949 57 kB
42 kB
1042/14 Návrh na zrušení usnesení vlády č. 836 ze dne 18. července 2007, o přeměně České pošty, s. p. na akciovou společnost.
ikonka - ruší usnesení usn. 863/2007
Usnesení č.950 51 kB
40 kB
1319/14 Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Usnesení č.951 61 kB
46 kB
1322/14 Návrh na sjednání Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru
Usnesení č.952 52 kB
42 kB
1323/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na summitu předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy ve Vídni dne 24. listopadu 2014
Usnesení č.953 52 kB
42 kB
1324/14 Pracovní návštěva předsedy vlády ve Státu Izrael spojená s česko-izraelskými mezivládními konzultacemi 24. - 26. 11. 2014
Usnesení č.954 56 kB
42 kB
1340/14 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky v Republice Kazachstán a Republice Tádžikistán ve dnech 23.-27. listopadu 2014
Usnesení č.955 55 kB
42 kB
1339/14 Návrh poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 355)
Příloha č.1 84 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.955

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk