Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-10-27
Program jednání 75 kB
72 kB
Dodatek č.1 65 kB
39 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.864 57 kB
44 kB
813/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.865 56 kB
42 kB
1216/14 Návrh poslance Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 335)
Příloha č.1 101 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.865
Usnesení č.866 55 kB
42 kB
1206/14 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.867 57 kB
44 kB
1016/14 Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
Usnesení č.868 57 kB
43 kB
1077/14 Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014
Usnesení č.869 56 kB
43 kB
1213/14 Program předcházení vzniku odpadů ČR
Usnesení č.870 57 kB
42 kB
1159/14 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) a realizace národního přesídlovacího programu pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském království
Usnesení č.871 56 kB
42 kB
1207/14 Šestá periodická zpráva o plnění Úmluvy Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen
Usnesení č.872 57 kB
44 kB
1187/14 Národní kosmický plán 2014 - 2019
Usnesení č.873 53 kB
41 kB
1208/14 Změna využití objektu nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222, Praha - Nové Město
Příloha č.1 66 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.873
Usnesení č.874 59 kB
43 kB
1205/14 Ustanovení hodnotících komisí k významným veřejným zakázkám Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření, zadávané Ministerstvem financí v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 58 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.874
Příloha č.2 58 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.874
Usnesení č.875 84 kB
92 kB
1220/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc září 2014
Usnesení č.876 53 kB
41 kB
1212/14 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Usnesení č.877 52 kB
41 kB
1215/14 Změna Statutu Agrární komory České republiky, Volebního řádu Agrární komory České republiky a Jednacího řádu Agrární komory České republiky
Usnesení č.878 57 kB
44 kB
1222/14 Návrh na přijetí změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a na ratifikaci Stanov Světové organizace cestovního ruchu
Usnesení č.879 60 kB
46 kB
1221/14 Návrh na obeslání 10. zasedání Konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 26. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (17. až 21. listopadu 2014, Paříž, Francouzská republika)
Příloha č.1 74 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.879
Usnesení č.880 56 kB
42 kB
1218/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice - účast na konferenci o míru a bezpečnosti v Irácké republice dne 15. září 2014
Usnesení č.881 54 kB
42 kB
1227/14 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
Usnesení č.882 55 kB
42 kB
1234/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.883 54 kB
42 kB
1241/14 Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního finančního ředitelství
Usnesení č.884 51 kB
41 kB
1232/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 28. října 2014
Usnesení č.885 52 kB
41 kB
1233/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Srbské republiky Aleksandara Vučiće v České republice dne 31. října 2014
Usnesení č.886 58 kB
43 kB
1239/14 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitoly Ministerstva vnitra
Usnesení č.887 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V221/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk