Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-10-08
Program jednání 81 kB
94 kB
Dodatek č.1 65 kB
38 kB
Upozornění 57 kB
30 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.810 55 kB
42 kB
1145/14 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014
Usnesení č.811 58 kB
44 kB
1013/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.812 56 kB
42 kB
962/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.813 56 kB
40 kB
1131/14 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 319)
Příloha č.1 95 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.813
Usnesení č.814 55 kB
42 kB
1139/14 Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2013
Usnesení č.815 58 kB
45 kB
1122/14 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení č.816 52 kB
40 kB
1109/14 Závěrečné vyhodnocení programu č. 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Usnesení č.817 56 kB
41 kB
1116/14 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Usnesení č.818 64 kB
48 kB
1123/14 Významná veřejná zakázka Strategická přeprava
Usnesení č.819 54 kB
40 kB
1127/14 Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 až 2016
Usnesení č.820 56 kB
42 kB
1143/14 Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti se zrušením Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv
Usnesení č.821 54 kB
42 kB
1138/14 Návrh na realizaci usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 638 v roce 2014 formou peněžního daru pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond
ikonka - bylo změněno Usnesení č.822 59 kB
45 kB
1144/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
ikonka - bylo změněno usn. 943/2014
Usnesení č.823 56 kB
42 kB
1137/14 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summit asijsko - evropského dialogu ASEM 10 v Miláně ve dnech 15. až 17. října 2014
Usnesení č.824 52 kB
42 kB
1104/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. října 2014 v Bruselu
Usnesení č.825 62 kB
48 kB
1142/14 Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Quito, Ekvádorská republika, 4. až 9. listopadu 2014)
Příloha č.1 73 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.825
Usnesení č.826 61 kB
46 kB
1133/14 Návrh na obeslání XXXII. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.)
Příloha č.1 62 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.826
Usnesení č.827 59 kB
43 kB
1160/14 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 18/14 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Usnesení č.828 56 kB
42 kB
1111/14 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.829 54 kB
43 kB
1175/14 Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 a o zrušení usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 518, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
ikonka - mění usnesení usn. 729/2013
Usnesení č.830 56 kB
42 kB
1174/14 Změna usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 714, o obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie
ikonka - mění usnesení usn. 714/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk