Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-10-01
Program jednání 101 kB
93 kB
Dodatek č.1 78 kB
32 kB
Dodatek č.2 74 kB
32 kB
Upozornění 55 kB
30 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.783 55 kB
43 kB
1059/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.784 54 kB
42 kB
1048/14 Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Usnesení č.785 54 kB
42 kB
1099/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 287)
Příloha č.1 83 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.785
Usnesení č.786 57 kB
41 kB
625/14 Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 935, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů (bod II/1b)
Usnesení č.787 56 kB
44 kB
1074/14 Statut a Jednací řád Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
Příloha č.1 85 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.787
Příloha č.2 96 kB
42 kB
Příloha č.2 k usnesení č.787
ikonka - mění usnesení usn. 813/2008
Usnesení č.788 53 kB
42 kB
1090/14 Návrh na jmenování do hodnosti generálů
Usnesení č.789 59 kB
46 kB
1047/14 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby infrastruktury vodních cest Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou
Usnesení č.790 78 kB
74 kB
1068/14 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek, D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ, D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa
Usnesení č.791 57 kB
45 kB
1075/14 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2014 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.792 53 kB
41 kB
1078/14 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. – 2. čtvrtletí 2014
Usnesení č.793 58 kB
46 kB
1091/14 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu
ikonka - mění usnesení usn. 544/2014
Usnesení č.794 53 kB
44 kB
1095/14 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období
Usnesení č.795 56 kB
42 kB
1089/14 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2014
Usnesení č.796 51 kB
40 kB
1092/14 Závěrečné vyhodnocení programu č. 229 110 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku
Usnesení č.797 56 kB
42 kB
1087/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
Usnesení č.798 59 kB
44 kB
1080/14 Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná v Ruské federaci v Moskvě ve dnech 13. až 18. října 2014
Usnesení č.799 55 kB
42 kB
1097/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo dne 9. října 2014
Usnesení č.800 52 kB
42 kB
1098/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice ve dnech 1. až 3. října 2014
Usnesení č.801 53 kB
42 kB
1093/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí a regionální integrace Ghanské republiky Hanny S. Tetteh v České republice ve dnech 9. až 11. října 2014
Usnesení č.802 52 kB
41 kB
1110/14 Návrh na jmenování do hodnosti generála
Usnesení č.803 51 kB
41 kB
1124/14 Návrh na jmenování předsedy a členky předsednictva Grantové agentury České republiky
Usnesení č.804 50 kB
40 kB
1125/14 Návrh na odvolání členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.805 52 kB
41 kB
1126/14 Návrh na jmenování plukovníka PhDr. Pavla Ondráška, generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, do hodnosti brigádní generál
Usnesení č.806 62 kB
47 kB
1128/14 Humanitární pomoc České republiky oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola
Usnesení č.807 55 kB
42 kB
1129/14 Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Řád Bílého lva in memoriam
Usnesení č.808 58 kB
46 kB
1130/14 Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji
Usnesení č.809 Veřejná podpora pro obnovitelné zdroje energie a povinnosti České republiky vyplývající z evropského práva veřejných podpor č.j. V177/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk