Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-09-15
Program jednání 93 kB
64 kB
Dodatek č.1 94 kB
72 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.744 56 kB
43 kB
841/14 Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní
Usnesení č.745 54 kB
42 kB
848/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.746 60 kB
44 kB
1033/14 Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR
Usnesení č.747 62 kB
40 kB
1039/14 Ustavení odpovědného orgánu, auditního orgánu a auditorského subjektu pro Azylový, migrační a integrační fond a pro Fond pro vnitřní bezpečnost a zajištění spolufinancování pro Azylový, migrační a integrační fond
ikonka - bylo změněno Usnesení č.748 68 kB
58 kB
1030/14 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 256)
Příloha č.1 97 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.748
ikonka - bylo změněno usn. 605/2018 , usn. 1133/2016 , usn. 595/2016
ikonka - mění usnesení usn. 366/2007 , usn. 870/2008 , usn. 94/2012
Usnesení č.749 52 kB
40 kB
1037/14 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.750 60 kB
46 kB
1035/14 Návrh na schválení Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011
Usnesení č.751 60 kB
46 kB
1046/14 Návrh na obeslání dvanáctého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (6. - 17. října 2014, Pchjongčchang, Korejská republika)
Příloha č.1 63 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.751
Usnesení č.752 52 kB
41 kB
1050/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Rumunsku dne 6. října 2014
Usnesení č.753 56 kB
41 kB
1049/14 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 29. srpna 2014
Usnesení č.754 56 kB
40 kB
1051/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka - Waltera Steinmeiera v České republice dne 27. srpna 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.755 59 kB
46 kB
1029/14 Politika druhotných surovin České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 355/2017
Usnesení č.756 64 kB
52 kB
1002/14 Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků ze Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 uzavřené mezi MF a DIAMO, s. p., o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a jeho další financování v letech 2015 až 2019
Usnesení č.757 56 kB
44 kB
1000/14 Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Usnesení č.758 63 kB
48 kB
1017/14 Zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
Usnesení č.759 57 kB
44 kB
1031/14 Posílení výdajů určených na náhradu újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přesunem prostředků z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 315 - MŽP
Usnesení č.760 55 kB
43 kB
967/14 Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012
Usnesení č.761 55 kB
43 kB
1006/14 Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
Usnesení č.762 58 kB
45 kB
941/14 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2014
Usnesení č.763 55 kB
42 kB
1004/14 Změna usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1 - VS) a změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
Usnesení č.764 61 kB
48 kB
1023/14 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na významnou veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Servis prostředků technického střežení objektů resortu Ministerstva obrany“
Usnesení č.765 54 kB
40 kB
997/14 Významná veřejná zakázka „Letištní radiolokátor - nákup - 1. etapa“ podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.766 53 kB
40 kB
1057/14 Konečná dislokace administrativního objektu Polní č. p. 1011/37, Brno
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.767 55 kB
41 kB
1056/14 Nominace členů a náhradníků za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 – nominace Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
ikonka - bylo zrušeno usn. 1074/2014
Usnesení č.768 59 kB
44 kB
1054/14 Návrh na sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk