Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-09-10
Program jednání 99 kB
106 kB
Dodatek č.1 78 kB
36 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.729 54 kB
42 kB
953/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
Usnesení č.730 53 kB
41 kB
972/14 Přehled plnění priorit vlády, uvedených v Programovém prohlášení vlády, ve vztahu k přípravě souvisejících návrhů právních předpisů
Usnesení č.731 53 kB
42 kB
1003/14 Operační program potravinové a materiální pomoci
Usnesení č.732 55 kB
42 kB
1009/14 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020
Usnesení č.733 54 kB
42 kB
994/14 Návrh na určení Ministerstva průmyslu a obchodu jako vnitrostátního příslušného orgánu odpovědného za usnadňování a koordinaci procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě
Usnesení č.734 60 kB
46 kB
968/14 Informace o realizaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a návrh přípravy Sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2020
Usnesení č.735 58 kB
44 kB
948/14 Návrh na zajištění organizace třetí konference Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) v České republice v roce 2016
Usnesení č.736 54 kB
44 kB
943/14 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 38)
Příloha č.1 84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.736
Usnesení č.737 54 kB
42 kB
982/14 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 36)
Příloha č.1 485 kB
Příloha č.1 k usnesení č.737
Usnesení č.738 57 kB
42 kB
1021/14 Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Centra Organizace Severoatlantické smlouvy pro stabilizační operace (NATO Stability Policing Centre of Excellence)
Usnesení č.739 61 kB
46 kB
1019/14 Návrh na obeslání 69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.740 60 kB
44 kB
1005/14 Návrh na obeslání 25. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM)
Příloha č.1 70 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.740
Usnesení č.741 59 kB
46 kB
999/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o letecké dopravě
Usnesení č.742 53 kB
42 kB
1052/14 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.743 54 kB
42 kB
1045/14 Návrh podpory vlády České republiky kandidatuře Českého atletického svazu na pořádání Kontinentálního poháru v atletice v roce 2018

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk