Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-09-03
Program jednání 88 kB
130 kB
Dodatek č.1 62 kB
37 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.697 57 kB
42 kB
959/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.698 56 kB
42 kB
913/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.699 56 kB
42 kB
911/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.700 57 kB
44 kB
571/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.701 56 kB
43 kB
960/14 Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2013 a na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
Usnesení č.702 55 kB
43 kB
808/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.703 56 kB
43 kB
939/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.704 55 kB
43 kB
976/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.705 58 kB
44 kB
927/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.706 56 kB
43 kB
942/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.707 55 kB
42 kB
919/14 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
Usnesení č.708 56 kB
42 kB
774/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.709 57 kB
43 kB
998/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.710 55 kB
42 kB
955/14 Významná veřejná zakázka Servisní podpora pro letouny Airbus A 319 - 115CJ podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.711 49 kB
40 kB
985/14 Změna přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 17. března 2014 č. 177, kterým byl schválen Statut Vládního výboru pro personální nominace
Příloha č.1 59 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.711
ikonka - bylo zrušeno usn. 82/2020
ikonka - bylo změněno usn. 508/2018 , usn. 96/2018
ikonka - mění usnesení usn. 177/2014
Usnesení č.712 60 kB
44 kB
989/14 Návrh na obeslání 58. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 22. až 26. září 2014 ve Vídni
Usnesení č.713 61 kB
49 kB
995/14 Návrh na obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (23. až 26. září 2014, Mikulov, Česká republika)
Příloha č.1 72 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.713
ikonka - bylo změněno Usnesení č.714 60 kB
46 kB
988/14 Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Busan, Korejská republika, 20. října až 7. listopadu 2014)
Příloha č.1 68 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.714
ikonka - bylo změněno usn. 830/2014
Usnesení č.715 59 kB
44 kB
969/14 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.716 58 kB
44 kB
970/14 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Sint Maarten o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.717 58 kB
44 kB
971/14 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.718 58 kB
45 kB
977/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
Usnesení č.719 56 kB
41 kB
983/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu
Usnesení č.720 55 kB
42 kB
978/14 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí na Ukrajině ve dnech 27. a 28. února 2014
Usnesení č.721 55 kB
42 kB
979/14 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí na Ukrajině na inauguraci prezidenta republiky ve dnech 6. a 7. června 2014
Usnesení č.722 55 kB
40 kB
980/14 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí na Ukrajině ve dnech 18. až 20. června 2014
Usnesení č.723 56 kB
40 kB
981/14 Zpráva o pracovní návštěvě spolkového kancléře Rakouské republiky Wernera Faymanna v České republice dne 31. července 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.724 58 kB
47 kB
924/14 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
Příloha č.1 100 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.724
ikonka - bylo zrušeno usn. 207/2019
ikonka - mění usnesení usn. 172/2011
Usnesení č.725 55 kB
41 kB
1027/14 Informace o návrhu na prohloubení a upřesnění omezujících opatření Evropské unie vůči Ruské federaci
Usnesení č.726 58 kB
42 kB
Priority vnitřní bezpečnosti v reakci na současné dění - volební práva cizinců a jejich působení v České republice č.j. D286/2014
ikonka - mění usnesení usn. 311/2000
Usnesení č.727 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V117/2014
Usnesení č.728 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V173/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk