Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-08-06
Program jednání 82 kB
114 kB
Dodatek č.1 71 kB
56 kB
Upozornění 51 kB
30 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.643 53 kB
42 kB
834/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Usnesení č.644 53 kB
42 kB
831/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Usnesení č.645 54 kB
41 kB
896/14 Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 264)
Příloha č.1 86 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.645
Usnesení č.646 53 kB
40 kB
900/14 Strategie dočerpání Integrovaného operačního programu
Usnesení č.647 55 kB
41 kB
901/14 Udržitelnost výstupů projektů financovaných IOP
Usnesení č.648 55 kB
40 kB
903/14 Strategie dočerpání Operačního programu Podnikání a inovace
Usnesení č.649 54 kB
40 kB
904/14 Strategie dočerpání Operačního programu Doprava
Usnesení č.650 56 kB
40 kB
898/14 Plnění opatření č. 8.3 z Plánu využití NSRR (strategie pro dočerpání prostředků OPŽP)
Usnesení č.651 55 kB
40 kB
743/14 Strategie dočerpání prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Usnesení č.652 57 kB
44 kB
907/14 Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Usnesení č.653 57 kB
41 kB
908/14 Strategie dočerpání finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Usnesení č.654 55 kB
40 kB
909/14 Informace o přijatých opatřeních a možnostech využití disponibilní alokace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení č.655 56 kB
42 kB
849/14 Návrh víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 - 2020
Usnesení č.656 54 kB
41 kB
905/14 Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2013, s přehledem čerpání finančních prostředků a poskytnutých záruk k úvěrům
ikonka - bylo změněno Usnesení č.657 51 kB
40 kB
882/14 Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
Příloha č.1 67 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.657
Příloha č.2 85 kB
47 kB
Příloha č.2 k usnesení č.657
Příloha č.3 82 kB
40 kB
Příloha č.3 k usnesení č.657
ikonka - bylo změněno usn. 591/2020
ikonka - mění usnesení usn. 92/2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.658 56 kB
42 kB
894/14 Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice schválené u objektu občanské vybavenosti v obci Březová
ikonka - bylo změněno usn. 49/2018
ikonka - mění usnesení usn. 321/2013
Usnesení č.659 57 kB
43 kB
895/14 Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Celtic Manor ve Velké Británii ve dnech 4. - 5. září 2014
Usnesení č.660 55 kB
41 kB
879/14 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky v České republice ve dnech 8. - 9. července 2014
Usnesení č.661 53 kB
40 kB
926/14 Shrnutí strategií dočerpání operačních programů 2007-2013
Usnesení č.662 55 kB
40 kB
928/14 Strategie pro dočerpání prostředků v OPTP
Usnesení č.663 54 kB
45 kB
745/14 Návrh usnesení vlády o pravidelné aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky
ikonka - ruší usnesení usn. 414/2005
Usnesení č.664 57 kB
44 kB
935/14 Statut Výboru pro Evropskou unii, Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni
Příloha č.1 154 kB
196 kB
Příloha č.1 k usnesení č.664
Příloha č.2 94 kB
72 kB
Příloha č.2 k usnesení č.664
Příloha č.3 90 kB
68 kB
Příloha č.3 k usnesení č.664
ikonka - mění usnesení usn. 5/2010 , usn. 1239/2006
Usnesení č.665 58 kB
43 kB
915/14 Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie)
Příloha č.1 162 kB
214 kB
Příloha č.1 k usnesení č.665
ikonka - mění usnesení usn. 680/2006
Usnesení č.666 57 kB
44 kB
922/14 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2014 kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
Usnesení č.667 50 kB
40 kB
936/14 Návrh na odvolání vládního zmocněnce pro česko-bavorskou výstavu
ikonka - mění usnesení usn. 10/2014
Usnesení č.668 54 kB
40 kB
937/14 Závěrečná zpráva vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
Usnesení č.669 53 kB
40 kB
925/14 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 144/2014 za červen 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk