Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-07-30
Program jednání 76 kB
80 kB
Dodatek č.1 62 kB
35 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.623 53 kB
41 kB
725/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
Usnesení č.624 54 kB
40 kB
874/14 Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 250)
Příloha č.1 96 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.624
Usnesení č.625 55 kB
40 kB
873/14 Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 249)
Příloha č.1 98 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.625
Usnesení č.626 54 kB
40 kB
846/14 Posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014
Usnesení č.627 55 kB
42 kB
869/14 Zajištění finančních prostředků pro jednorázový příspěvek na provoz Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a Nemocnici Na Bulovce v Praze
Usnesení č.628 63 kB
50 kB
656/14 Návrh usnesení vlády k používání národního elektronického nástroje (NEN) v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.629 56 kB
45 kB
870/14 Návrh Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Příloha č.1 84 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.629
Příloha č.2 67 kB
38 kB
Příloha č.2 k usnesení č.629
ikonka - bylo změněno usn. 56/2019 , usn. 538/2018 , usn. 140/2018 , usn. 38/2017
Usnesení č.630 57 kB
41 kB
862/14 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků podle bodu III usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 463, k návrhu na uzavření investiční smlouvy s korejským investorem společností Nexen
Usnesení č.631 86 kB
88 kB
871/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc červen 2014
Usnesení č.632 58 kB
43 kB
858/14 Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
Usnesení č.633 51 kB
40 kB
835/14 Jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
Usnesení č.634 56 kB
41 kB
845/14 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Francouzské republice, která se uskutečnila dne 6. června 2014
Usnesení č.635 57 kB
42 kB
880/14 Vyjádření vlády k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 8 na zrušení ustanovení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/14
Příloha č.1 95 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.635
Usnesení č.636 57 kB
43 kB
881/14 Vyjádření vlády k návrhu na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/14
Příloha č.1 149 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.636
Usnesení č.637 53 kB
40 kB
861/14 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Implementace technického modulu SPECTRAemc do prostředí SPECTRA_Plus
Usnesení č.638 53 kB
40 kB
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2013 č.j. T31/2014
Usnesení č.639 53 kB
40 kB
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2013 č.j. T30/2014
Usnesení č.640 53 kB
40 kB
Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2013 č.j. T29/2014
Usnesení č.641 Informace ministra obrany o aktuální situaci v Afghánistánu č.j. V145/2014
Usnesení č.642 Změna systému omezeného nabírání žádostí o dlouhodobá víza na vybraných zastupitelských úřadech České republiky č.j. V143/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk