Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-07-21
Program jednání 73 kB
66 kB
Dodatek č.1 60 kB
22 kB
Dodatek č.2 62 kB
34 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.603 56 kB
42 kB
759/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.604 53 kB
42 kB
825/14 Návrh nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
Usnesení č.605 54 kB
42 kB
594/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Usnesení č.606 55 kB
42 kB
824/14 Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) (sněmovní tisk č. 237)
Příloha č.1 78 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.606
Usnesení č.607 57 kB
42 kB
840/14 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 243)
Příloha č.1 94 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.607
Usnesení č.608 57 kB
41 kB
839/14 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické - Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 238)
Příloha č.1 92 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.608
Usnesení č.609 58 kB
44 kB
828/14 Způsob organizace, financování a vyhodnocování realizace energeticky úsporných opatření v budovách využívaných institucemi v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
Usnesení č.610 53 kB
42 kB
844/14 Uvolnění finančních prostředků z Všeobecné pokladní správy a jejich použití jako peněžního daru pro Komenského školu ve Vídni
Usnesení č.611 50 kB
40 kB
842/14 Jmenování soudců
Příloha č.1 70 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.611
Usnesení č.612 55 kB
42 kB
836/14 Zajištění výkonu role nezávislého auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení č.613 54 kB
42 kB
838/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Akademické mistrovství světa mužů a žen v házené
Usnesení č.614 56 kB
41 kB
832/14 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Maďarské republice dne 16. června 2014
Usnesení č.615 56 kB
40 kB
833/14 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice
Usnesení č.616 57 kB
42 kB
847/14 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013
Usnesení č.617 56 kB
42 kB
850/14 Návrh kandidáta České republiky na funkci předsedy Vojenského výboru Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Usnesení č.618 61 kB
46 kB
853/14 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act
ikonka - bylo změněno Usnesení č.619 53 kB
42 kB
864/14 Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015
ikonka - bylo změněno usn. 81/2015
Usnesení č.620 54 kB
40 kB
865/14 Návrh kandidatury na člena Evropské komise

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk