Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-07-14
Program jednání 97 kB
89 kB
Dodatek č.1 98 kB
94 kB
Záznam z jednání 118 kB
Usnesení č.561 55 kB
41 kB
811/14 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Farského a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 233)
Příloha č.1 80 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.561
Usnesení č.562 55 kB
42 kB
812/14 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 232)
Příloha č.1 85 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.562
Usnesení č.563 56 kB
41 kB
809/14 Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Ostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (sněmovní tisk č. 235)
Příloha č.1 90 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.563
Usnesení č.564 57 kB
42 kB
810/14 Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Miloslavy Ostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 225)
Příloha č.1 85 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.564
Usnesení č.565 56 kB
41 kB
801/14 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 234)
Příloha č.1 91 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.565
Usnesení č.566 58 kB
43 kB
815/14 Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie ČR v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v souvislosti se zajišťováním letecké záchranné zdravotnické služby v roce 2014
Usnesení č.567 55 kB
42 kB
798/14 Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2013
Příloha č.1 50 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.567
Usnesení č.568 60 kB
46 kB
799/14 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025
Příloha č.1 131 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.568
Usnesení č.569 58 kB
43 kB
803/14 Návrh "Národní zprávy České republiky pro třetí konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst"
Usnesení č.570 58 kB
43 kB
789/14 Závěrečná souhrnná zpráva Vyhodnocení povodně v červnu 2013
Příloha č.1 85 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
Usnesení č.571 57 kB
43 kB
802/14 Zpráva o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2014
Usnesení č.572 56 kB
40 kB
776/14 Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění provozovatele poštovních služeb včetně tiskových a dokončovacích prací
Usnesení č.573 54 kB
41 kB
797/14 Třetí periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice
Usnesení č.574 53 kB
40 kB
807/14 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.575 59 kB
46 kB
814/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
ikonka - bylo zrušeno usn. 676/2018
ikonka - ruší usnesení usn. 965/2005
Usnesení č.576 52 kB
42 kB
805/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na setkání ministrů EU-ASEAN ve dnech 22. - 23. července 2014 v Bruselu
Usnesení č.577 52 kB
40 kB
783/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Korejské republiky Jun Pjong-se v České republice ve dnech 15. – 16. 7. 2014
Usnesení č.578 53 kB
40 kB
781/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 17. července 2014
Usnesení č.579 53 kB
41 kB
780/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Binh Minh v České republice ve dnech 23. – 25. července 2014
Usnesení č.580 56 kB
42 kB
782/14 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Itálii, která se uskutečnila ve dnech 12. – 13. června 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.581 54 kB
40 kB
746/14 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
ikonka - bylo změněno usn. 852/2014
Usnesení č.582 56 kB
42 kB
766/14 Operační program Technická pomoc 2014-2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.583 58 kB
44 kB
773/14 Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
ikonka - bylo změněno usn. 189/2018
Usnesení č.584 57 kB
46 kB
822/14 Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2013
Usnesení č.585 61 kB
48 kB
717/14 Postup při procesním modelování agend a tvorby standardů agend veřejné správy pro jednotný a finančně měřitelný výkon veřejné správy
Příloha č.1 150 kB
114 kB
Příloha č.1 k usnesení č.585
Příloha č.2 223 kB
221 kB
Příloha č.2 k usnesení č.585
Příloha č.3 101 kB
44 kB
Příloha č.3 k usnesení č.585
Usnesení č.586 53 kB
42 kB
516/14 Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Náboženské společnosti českých unitářů Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Usnesení č.587 52 kB
40 kB
757/14 Uspořádání pietní a diskusní akce u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu v roce 2015
Usnesení č.588 58 kB
42 kB
764/14 Žádost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. o změnu účelovosti části poskytnuté dotace z roku 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.589 55 kB
42 kB
747/14 Odůvodnění významné veřejné zakázky "Nákup 40 000 m3 leteckého petroleje do nouzových zásob"
ikonka - bylo změněno usn. 778/2019
Usnesení č.590 60 kB
47 kB
762/14 Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání
Usnesení č.591 52 kB
40 kB
649/14 Analýza stavu ICT systémů v rámci Ministerstva vnitra
Usnesení č.592 53 kB
40 kB
721/14 Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Registry MZe – požadavky Společné zemědělské politiky“ v jednacím řízení bez uveřejnění
ikonka - bylo změněno Usnesení č.593 53 kB
40 kB
677/14 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
Příloha č.1 95 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.593
ikonka - bylo změněno usn. 595/2016
Usnesení č.594 55 kB
42 kB
761/14 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 37)
Příloha č.1 434 kB
Příloha č.1 k usnesení č.594
Usnesení č.595 58 kB
42 kB
794/14 Personální posílení úseku nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR
Příloha č.1 94 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.595
Usnesení č.596 54 kB
42 kB
818/14 „Návrh Dohody mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj o náplni činnosti věcného garanta při realizaci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020“
Usnesení č.597 52 kB
40 kB
820/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 15. července 2014
Usnesení č.598 52 kB
42 kB
819/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 16. července 2014 v Bruselu
Usnesení č.599 Rizika spojená s kriminalitou vietnamské komunity na území České republiky č.j. D206/2014
Usnesení č.600 Návrh usnesení vlády o použití částek z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na rozpočtem nezabezpečené výdaje v rámci výdajů na programy v kapitole 305 - Bezpečnostní informační služba č.j. V122/2014
Usnesení č.601 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci č.j. D214/2014
Usnesení č.602 53 kB
40 kB
Zpráva o zajištění obrany České republiky 2013 č.j. V118/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk