Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-07-09
Program jednání 98 kB
196 kB
Dodatek č.1 67 kB
46 kB
Záznam z jednání 154 kB
Usnesení č.524 56 kB
43 kB
461/14 Návrh zákona. kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.525 56 kB
42 kB
712/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.526 56 kB
42 kB
599/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.527 56 kB
42 kB
216/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.528 55 kB
44 kB
597/14 Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.529 55 kB
42 kB
573/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
Usnesení č.530 54 kB
40 kB
753/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 221)
Příloha č.1 88 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.530
Usnesení č.531 55 kB
41 kB
754/14 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 226)
Příloha č.1 88 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.531
Usnesení č.532 55 kB
42 kB
765/14 Program rozvoje venkova na období let 2014 až 2020
Příloha č.1 73 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.532
Usnesení č.533 54 kB
40 kB
690/14 Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020
Usnesení č.534 60 kB
44 kB
626/14 Určení implementační struktury nového Operačního programu potravinové a materiální pomoci, zajištění personálních kapacit pro výkon orgánů implementace a podílu spolufinancování z veřejných zdrojů
Příloha č.1 58 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.534
Usnesení č.535 55 kB
45 kB
700/14 Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období let 2014 až 2020 a jejich institucionální zabezpečení
ikonka - bylo změněno Usnesení č.536 59 kB
48 kB
633/14 Soubor metodických dokumentů k oblasti monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
Usnesení č.537 58 kB
44 kB
663/14 Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Usnesení č.538 56 kB
42 kB
738/14 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Usnesení č.539 54 kB
40 kB
655/14 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.540 55 kB
42 kB
741/14 Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků
ikonka - bylo zrušeno usn. 157/2017
Usnesení č.541 56 kB
42 kB
735/14 Vyhodnocení využití nástroje „zkoušky spolehlivosti“ s návrhem na případné rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.542 61 kB
46 kB
736/14 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1094/2000 , usn. 843/1998 , usn. 480/1998
Usnesení č.543 60 kB
46 kB
707/14 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013
ikonka - mění usnesení usn. 446/2008
ikonka - bylo změněno Usnesení č.544 57 kB
48 kB
752/14 Návrh Statutu Bezpečnostní rady státu a statutů stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu
Příloha č.1 76 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.544
Příloha č.2 70 kB
46 kB
Příloha č.2 k usnesení č.544
Příloha č.3 73 kB
48 kB
Příloha č.3 k usnesení č.544
Příloha č.4 93 kB
50 kB
Příloha č.4 k usnesení č.544
Příloha č.5 85 kB
46 kB
Příloha č.5 k usnesení č.544
Příloha č.6 75 kB
50 kB
Příloha č.6 k usnesení č.544
ikonka - bylo změněno usn. 206/2019 , usn. 692/2018 , usn. 457/2018 , usn. 247/2018 , usn. 48/2018 , usn. 435/2017 , usn. 360/2017 , usn. 793/2014
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 391/1998 , usn. 671/2008
Usnesení č.545 57 kB
42 kB
708/14 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2013
Usnesení č.546 54 kB
40 kB
709/14 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013
Usnesení č.547 54 kB
40 kB
733/14 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013
Usnesení č.548 56 kB
42 kB
740/14 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013
Usnesení č.549 51 kB
41 kB
768/14 Informace o stavu přípravy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 - 2020
Usnesení č.550 57 kB
42 kB
732/14 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2013
Usnesení č.551 52 kB
40 kB
737/14 Výroční zpráva Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2013
Usnesení č.552 54 kB
40 kB
731/14 Zpráva o dosavadním působení Evropského institutu odkazu Šoa a zajištění jeho činnosti po roce 2014
Usnesení č.553 51 kB
40 kB
744/14 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
Usnesení č.554 56 kB
41 kB
729/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
ikonka - bylo změněno Usnesení č.555 55 kB
42 kB
779/14 Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 852/2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.556 55 kB
41 kB
792/14 Operační program Praha - pól růstu České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 852/2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.557 54 kB
41 kB
796/14 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ikonka - bylo změněno usn. 852/2014
Usnesení č.558 56 kB
42 kB
784/14 Návrh Operačního programu Doprava 2014 - 2020
Usnesení č.559 56 kB
42 kB
800/14 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
Usnesení č.560 57 kB
42 kB
Uctění památky vojáků Armády České republiky, padlých dne 8. července 2014 při plnění bojových povinností v rámci mezinárodní bezpečnostní operace pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Afghánistánu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk