Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-06-25
Program jednání 110 kB
148 kB
Dodatek č.1 84 kB
36 kB
Záznam z jednání 109 kB
Usnesení č.465 56 kB
42 kB
499/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.466 56 kB
43 kB
462/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.467 55 kB
42 kB
403/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
Usnesení č.468 54 kB
42 kB
583/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.469 54 kB
42 kB
606/14 Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Usnesení č.470 57 kB
42 kB
659/14 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 219)
Příloha č.1 91 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.470
Usnesení č.471 58 kB
43 kB
635/14 Souhrnná informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 935
ikonka - mění usnesení usn. 935/2013
Usnesení č.472 51 kB
40 kB
660/14 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2014 a výhled na 1. pololetí 2015
Příloha č.1 102 kB
325 kB
Příloha č.1 k usnesení č.472
Příloha č.2 101 kB
305 kB
Příloha č.2 k usnesení č.472
Usnesení č.473 55 kB
42 kB
639/14 Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020
Usnesení č.474 59 kB
45 kB
652/14 Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015 za rok 2013
Usnesení č.475 59 kB
43 kB
668/14 Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění na rozpočtem nezajištěné výdaje programového financování, které budou navýšeny podstatnou změnou v projektu CZ.1.04/3.2.00/90.00001 – Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
Usnesení č.476 54 kB
41 kB
627/14 Nominace náhradníka člena za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
Usnesení č.477 52 kB
40 kB
604/14 Fiskální výhled České republiky
Usnesení č.478 53 kB
40 kB
584/14 Zpráva o projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
Usnesení č.479 72 kB
66 kB
665/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.480 59 kB
44 kB
658/14 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2015 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2017
Příloha č.1 84 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.480
ikonka - bylo změněno usn. 969/2015
Usnesení č.481 56 kB
43 kB
653/14 Návrh na jmenování místopředsedy a na odvolání a jmenování členů výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.482 54 kB
42 kB
666/14 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.483 54 kB
41 kB
634/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na II. Olympijské hry mládeže
Usnesení č.484 59 kB
45 kB
657/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
Usnesení č.485 59 kB
46 kB
669/14 Návrh na sjednání Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Usnesení č.486 60 kB
46 kB
670/14 Návrh na sjednání Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
Usnesení č.487 61 kB
43 kB
662/14 Návrh na obeslání 80. zasedání Rady EUMETSAT (1. – 2. 7. 2014, Helsinky, Finsko)
Příloha č.1 61 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.487
Usnesení č.488 61 kB
46 kB
654/14 Návrh na obeslání 5. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 2. zasedání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (30. červen – 4. červenec 2014, Maastricht, Nizozemí)
Příloha č.1 59 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.488
Usnesení č.489 52 kB
42 kB
644/14 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 26. – 27. června 2014 v Bruselu
Usnesení č.490 52 kB
41 kB
643/14 Návštěva ministra zahraničních věcí Izraele Avigdora Liebermana v ČR ve dnech 30. června a 1. července 2014
Usnesení č.491 57 kB
42 kB
675/14 Plynovod STORK II jako významná součást Severojižního plynárenského propojení zvyšujícího energetickou bezpečnost České republiky v oblasti dodávek zemního plynu
Usnesení č.492 63 kB
52 kB
676/14 Přesun agendy rovnosti žen a mužů z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády České republiky
Příloha č.1 63 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.492
Usnesení č.493 52 kB
42 kB
678/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera v České republice ve dnech 2. - 3. července 2014
Usnesení č.494 52 kB
41 kB
693/14 Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
Usnesení č.495 57 kB
46 kB
694/14 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny z východních oblastí Ukrajiny postižených ozbrojenými střety a další pokračování programu MEDEVAC do konce roku 2014
Usnesení č.496 57 kB
41 kB
695/14 Doplňující informace k vyjádření České republiky předloženému v souladu s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení o porušení povinnosti č. 2013/2048, jehož předmětem je provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí do právního řádu České republiky
Usnesení č.497 Opatření pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky č.j. V106/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk