Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-06-16
Program jednání 82 kB
119 kB
Dodatek č.1 69 kB
34 kB
Záznam z jednání 94 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.437 70 kB
56 kB
593/14 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
ikonka - bylo změněno usn. 916/2014
Usnesení č.438 55 kB
42 kB
473/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.439 55 kB
42 kB
492/14 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Usnesení č.440 54 kB
42 kB
538/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsahy a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.441 54 kB
40 kB
619/14 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 202)
Příloha č.1 98 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.441
Usnesení č.442 57 kB
43 kB
509/14 Rozvoj kapacit regionálního školství - Koordinované řízení intervencí ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie
Usnesení č.443 58 kB
44 kB
603/14 Návrh opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet
ikonka - bylo změněno Usnesení č.444 62 kB
50 kB
601/14 Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
ikonka - ruší usnesení usn. 818/2007 , usn. 1332/2009 , usn. 313/2012 , usn. 166/2008
Usnesení č.445 58 kB
44 kB
575/14 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
Usnesení č.446 56 kB
44 kB
602/14 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015
Příloha č.1 210 kB
404 kB
Příloha č.1 k usnesení č.446
Usnesení č.447 57 kB
42 kB
576/14 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
ikonka - mění usnesení usn. 767/2008
Usnesení č.448 55 kB
41 kB
586/14 Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce Vodní dílo Šance - převedení extrémních povodní
Usnesení č.449 59 kB
43 kB
32/14 Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
Usnesení č.450 54 kB
40 kB
589/14 Seznam významných veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
Příloha č.1 64 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.450
Usnesení č.451 60 kB
46 kB
620/14 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih
Usnesení č.452 55 kB
42 kB
491/14 Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řádu Bílého lva II. třídy
Usnesení č.453 54 kB
41 kB
578/14 Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období let 2014 až 2020 - květen 2014
Usnesení č.454 53 kB
40 kB
613/14 Analýza dopadů změny harmonogramu dražeb emisních povolenek v letech 2014 až 2016 do příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v těchto letech a do financování energeticky úsporných opatření
Usnesení č.455 60 kB
44 kB
618/14 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013
Usnesení č.456 53 kB
40 kB
605/14 Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2013
Usnesení č.457 57 kB
44 kB
611/14 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
Usnesení č.458 53 kB
42 kB
617/14 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí, států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 24. a 25. června 2014
Usnesení č.459 56 kB
41 kB
621/14 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice ve dnech 5. až 7. května 2014
Usnesení č.460 55 kB
40 kB
622/14 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 26. až 28. května 2014
Usnesení č.461 55 kB
41 kB
630/14 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 205)
Příloha č.1 94 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.461
Usnesení č.462 60 kB
46 kB
631/14 Návrh na obeslání 1. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA) (Nairobi, Keňská republika 23. až 27. června 2014)
Příloha č.1 63 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.462
ikonka - bylo změněno Usnesení č.463 74 kB
58 kB
651/14 Schválení návrhu investiční smlouvy s korejským investorem Nexen včetně schválení nezbytných finančních prostředků pro zajištění vyvolaných investic ve Strategické průmyslové zóně Žatec - Triangle
Příloha č.1 120 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.463
ikonka - bylo změněno usn. 214/2016
Usnesení č.464 57 kB
42 kB
636/14 Návrh vyjádření vlády k návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vedené pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/14
Příloha č.1 125 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.464

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk