Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-06-04
Program jednání 105 kB
126 kB
Záznam z jednání 83 kB
Usnesení č.410 54 kB
42 kB
444/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě
Usnesení č.411 54 kB
42 kB
445/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/16 Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky
Usnesení č.412 54 kB
42 kB
420/14 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.413 56 kB
42 kB
449/14 Stanovisko a návrh opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/23 Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice
Usnesení č.414 55 kB
41 kB
507/14 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/13 Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením
Usnesení č.415 55 kB
42 kB
436/14 Stanovisko Akademie věd České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd České republiky zřizovatelem
Usnesení č.416 56 kB
41 kB
560/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/09 Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže
Usnesení č.417 57 kB
44 kB
450/14 Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
Usnesení č.418 59 kB
44 kB
480/14 Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni
ikonka - mění usnesení usn. 39/2013
Usnesení č.419 56 kB
43 kB
567/14 Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Usnesení č.420 55 kB
42 kB
547/14 Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky v rámci kapitoly Ministerstva vnitra určených na jednotlivé druhy voleb v roce 2014
Usnesení č.421 60 kB
44 kB
552/14 Návrh na jmenování a odvolání některých členů Legislativní rady vlády
Usnesení č.422 57 kB
43 kB
562/14 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Usnesení č.423 73 kB
62 kB
559/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc duben 2014
Usnesení č.424 52 kB
40 kB
537/14 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2013
Usnesení č.425 53 kB
40 kB
532/14 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2013
Usnesení č.426 56 kB
41 kB
540/14 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013
Usnesení č.427 56 kB
42 kB
544/14 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
Usnesení č.428 54 kB
41 kB
541/14 Návrh na změny ve složení Akreditační komise
Usnesení č.429 53 kB
40 kB
535/14 Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
ikonka - bylo změněno Usnesení č.430 57 kB
42 kB
558/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
ikonka - bylo změněno usn. 904/2014
Usnesení č.431 52 kB
42 kB
595/14 Návrh účasti ministra zahraničních věcí na ministerském zasedání Evropské unie a Ligy arabských států v Athénách ve dnech 10. a 11. června 2014
Usnesení č.432 56 kB
40 kB
568/14 Informace o problémových projektech v Integrovaném operačním programu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk