Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-05-21
Program jednání 99 kB
97 kB
Dodatek č.1 67 kB
37 kB
Dodatek č.2 63 kB
31 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.359 56 kB
42 kB
435/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.360 54 kB
42 kB
463/14 Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
Usnesení č.361 56 kB
40 kB
502/14 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 181)
Příloha č.1 81 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.361
Usnesení č.362 56 kB
41 kB
501/14 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Fischerové, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180)
Příloha č.1 94 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.362
ikonka - bylo změněno Usnesení č.363 60 kB
50 kB
367/14 Příprava a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby
Příloha č.1 76 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.363
ikonka - bylo změněno usn. 776/2014
Usnesení č.364 56 kB
44 kB
470/14 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2014
Příloha č.1 76 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.364
Příloha č.2 97 kB
91 kB
Příloha č.2 k usnesení č.364
Usnesení č.365 54 kB
42 kB
474/14 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014
Příloha č.1 55 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.365
Usnesení č.366 57 kB
44 kB
496/14 Návrh konkrétních kroků k naplnění cílů Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 a harmonogram jejich plnění
Příloha č.1 68 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.366
Usnesení č.367 57 kB
44 kB
465/14 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012 a 2013
Usnesení č.368 54 kB
42 kB
459/14 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020
Usnesení č.369 54 kB
40 kB
504/14 Návrh usnesení vlády k využití Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro zamezení daňovým a celním únikům
Usnesení č.370 56 kB
43 kB
493/14 Zpráva o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v České republice
Usnesení č.371 53 kB
40 kB
498/14 Informace o významných veřejných zakázkách zadávaných v roce 2014 v resortu Ministerstva zemědělství
Příloha č.1 100 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.371
Usnesení č.372 59 kB
44 kB
469/14 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014
Usnesení č.373 51 kB
39 kB
497/14 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2013
Usnesení č.374 53 kB
40 kB
503/14 Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. - 1. čtvrtletí 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.375 59 kB
44 kB
483/14 Návrh Statutu Rady vlády pro lidská práva a jmenování členů Rady vlády pro lidská práva a jejich stálých zástupců
Příloha č.1 101 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.375
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1082/2001
Usnesení č.376 68 kB
52 kB
494/14 Návrh na obeslání 103. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 28. května až 12. června 2014)
Příloha č.1 59 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.376
Usnesení č.377 52 kB
42 kB
488/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 29. a 30. května 2014
Usnesení č.378 56 kB
42 kB
487/14 Zpráva o setkání k pátému výročí vzniku Východního partnerství ve dnech 24. a 25. dubna 2014
Usnesení č.379 57 kB
41 kB
513/14 Další postup ve věci novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - ruší usnesení usn. 914/2013
Usnesení č.380 54 kB
40 kB
511/14 Změna usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 333, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
ikonka - mění usnesení usn. 333/2014
Usnesení č.381 54 kB
40 kB
514/14 Informace o plnění Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Příloha č.1 119 kB
202 kB
Příloha č.1 k usnesení č.381
Usnesení č.382 69 kB
56 kB
515/14 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.383 57 kB
42 kB
526/14 Návrh na uvolnění finančních prostředků na zdravotnickou humanitární pomoc České republiky pro Bosnu a Hercegovinu
Usnesení č.384 57 kB
43 kB
475/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk