Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-05-12
Program jednání 75 kB
72 kB
Dodatek č.1 70 kB
48 kB
Upozornění 59 kB
28 kB
Záznam z jednání 71 kB
Usnesení č.339 56 kB
42 kB
383/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.340 55 kB
41 kB
446/14 Vyhodnocení institutu oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.341 56 kB
42 kB
451/14 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012
Usnesení č.342 59 kB
44 kB
448/14 Vyhodnocení Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013 a návrh Koncepce podpory mládeže na období 2014 -2020
Usnesení č.343 57 kB
42 kB
458/14 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitoly Ministerstvo vnitra
Usnesení č.344 55 kB
42 kB
414/14 Veřejná zakázka "Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30.9.2014"
Usnesení č.345 55 kB
41 kB
447/14 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012)
Usnesení č.346 55 kB
40 kB
457/14 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2013
Usnesení č.347 57 kB
42 kB
443/14 Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení
Usnesení č.348 57 kB
44 kB
283/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.349 56 kB
42 kB
336/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
Usnesení č.350 57 kB
42 kB
257/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.351 53 kB
42 kB
389/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.352 57 kB
43 kB
477/14 Návrh statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 95 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.352
Příloha č.2 57 kB
42 kB
Příloha č.2 k usnesení č.352
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017 , usn. 933/2014
ikonka - mění usnesení usn. 254/2010
Usnesení č.353 53 kB
40 kB
468/14 Změna Statutu SFRB
Příloha č.1 118 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.353
ikonka - mění usnesení usn. 948/2000
Usnesení č.354 58 kB
41 kB
476/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
Usnesení č.355 52 kB
40 kB
471/14 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Ali Kartiho v České republice ve dnech 21. - 23. května 2014
Usnesení č.356 58 kB
44 kB
485/14 Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
Usnesení č.357 57 kB
44 kB
490/14 Návrh usnesení vlády ke změně usnesení vlády č. 970 ze dne 4. října 2000 a usnesení vlády č. 464 ze dne 12. května 2003
ikonka - mění usnesení usn. 970/2000
Usnesení č.358 56 kB
42 kB
491/14 Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řádu Bílého lva II. třídy

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk