Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-04-28
Program jednání 84 kB
118 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.292 61 kB
48 kB
381/14 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013
Usnesení č.293 53 kB
41 kB
344/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Usnesení č.294 55 kB
42 kB
404/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
Příloha č.1 76 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.294
Usnesení č.295 59 kB
42 kB
405/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)
Příloha č.1 83 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.295
Usnesení č.296 59 kB
42 kB
406/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155)
Příloha č.1 79 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.296
Usnesení č.297 59 kB
42 kB
407/14 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 156)
Příloha č.1 90 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.297
Usnesení č.298 60 kB
41 kB
408/14 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 157)
Příloha č.1 95 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.298
Usnesení č.299 56 kB
42 kB
379/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/10 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
Usnesení č.300 56 kB
42 kB
38/14 Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/15 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“
Usnesení č.301 53 kB
41 kB
305/14 Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/02 „Daňové nedoplatky spravované finančními úřady“
Usnesení č.302 54 kB
40 kB
338/14 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/05 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik“
Usnesení č.303 56 kB
42 kB
363/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/11 "Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím Centrálního systému účetních informací státu“
Usnesení č.304 55 kB
42 kB
291/14 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/12 - Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systému základních registrů
Usnesení č.305 53 kB
28 kB
359/14 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/04 "Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci Operačnícho programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013"
Usnesení č.306 56 kB
42 kB
100/14 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/08 „Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství“
Usnesení č.307 56 kB
42 kB
356/14 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/07 “Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí“
Usnesení č.308 54 kB
40 kB
372/14 Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění
Usnesení č.309 64 kB
49 kB
303/14 Zpráva o variantách způsobu a termínu ukončení těžby na nekonkurenceschopném hlubinném černouhelném Dole Paskov těžební společnosti OKD, a.s., a případné státní podpoře na pokrytí některých nákladů souvisejících s uzavřením dolu
Usnesení č.310 57 kB
43 kB
397/14 Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014
Usnesení č.311 54 kB
42 kB
400/14 Návrh na financování projektů rychlého dopadu z prostředků rezortu Ministerstva obrany České republiky v rámci působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích
Usnesení č.312 83 kB
67 kB
410/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2014
Usnesení č.313 53 kB
39 kB
388/14 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Usnesení č.314 55 kB
42 kB
391/14 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a léta následující
Usnesení č.315 56 kB
42 kB
395/14 Zpráva o pracovní návštěvě generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 10. dubna 2014
Usnesení č.316 60 kB
47 kB
409/14 Návrh na obeslání 67. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 19. – 24. května 2014 v Ženevě
Příloha č.1 59 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.316
Usnesení č.317 53 kB
42 kB
421/14 Pracovní návštěva předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice dne 30. dubna 2014
Usnesení č.318 55 kB
40 kB
427/14 Informace o aktuálním stavu novelizace zákona č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu
Usnesení č.319 57 kB
44 kB
428/14 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2014)
Usnesení č.320 56 kB
46 kB
429/14 Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk