Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-04-16
Program jednání 100 kB
107 kB
Dodatek č.1 80 kB
32 kB
Dodatek č.2 80 kB
30 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.247 61 kB
46 kB
286/14 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2013
Usnesení č.248 52 kB
38 kB
285/14 Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě
Usnesení č.249 60 kB
46 kB
326/14 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013
Usnesení č.250 55 kB
42 kB
325/14 Úprava Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)
Usnesení č.251 63 kB
48 kB
307/14 Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření
Příloha č.1 529 kB
790 kB
Příloha č.1 k usnesení č.251
Usnesení č.252 56 kB
42 kB
332/14 Zpráva o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)
Usnesení č.253 55 kB
40 kB
331/14 Koncepce oslav významných historických výročí v letech 2014 - 2018
Usnesení č.254 53 kB
40 kB
345/14 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.255 53 kB
40 kB
346/14 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.256 53 kB
39 kB
320/14 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro rok 2014 v resortu Ministerstva spravedlnosti
Příloha č.1 54 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.256
Usnesení č.257 53 kB
39 kB
321/14 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2014 v resortu Ministerstva kultury
Příloha č.1 71 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.257
Usnesení č.258 53 kB
39 kB
276/14 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na podporu a rozvoj CIS/AISC“ v jednacím řízení bez uveřejnění
Usnesení č.259 55 kB
41 kB
337/14 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik do vlastnictví Statutárního města Most podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 92 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.259
Usnesení č.260 58 kB
42 kB
339/14 Možnosti skladování nouzových zásob pohonných hmot ve společnosti ČEPRO, a.s. pro subjekty obchodující na území Spolkové republiky Německo
Usnesení č.261 56 kB
40 kB
354/14 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
ikonka - bylo změněno Usnesení č.262 54 kB
41 kB
350/14 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a návrh na jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
Příloha č.1 56 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.262
Příloha č.2 87 kB
31 kB
Příloha č.2 k usnesení č.262
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1034/2001
Usnesení č.263 58 kB
46 kB
349/14 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Evropského parlamentu v České republice
Usnesení č.264 54 kB
40 kB
347/14 Členství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v asociaci Evropský registr pro zajištění kvality vysokého školství (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQUAR
Usnesení č.265 52 kB
41 kB
351/14 Návrh na uskutečnění společného jednání vlád České republiky a Slovenské republiky ve Slovenské republice dne 24. dubna 2014
Usnesení č.266 51 kB
40 kB
352/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Kanady pana Johna Bairda v České republice ve dnech 21. – 23. dubna 2014
Usnesení č.267 58 kB
42 kB
343/14 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Afghánské islámské republice ve dnech 24.-25. ledna 2014
Usnesení č.268 56 kB
40 kB
334/14 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ČR v Polské republice dne 5. března 2014
Usnesení č.269 56 kB
42 kB
335/14 Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na mimořádném setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Německa dne 13. března 2014 v Budapešti
Usnesení č.270 56 kB
42 kB
369/14 Sběr dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů
Příloha č.1 151 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.270
Usnesení č.271 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci č.j. D113/2014
Usnesení č.272 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V57/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk