Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-04-09
Program jednání 83 kB
110 kB
Dodatek č.1 68 kB
41 kB
Upozornění 52 kB
28 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.220 56 kB
42 kB
292/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.221 55 kB
42 kB
128/14 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
Usnesení č.222 56 kB
42 kB
222/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.223 57 kB
44 kB
145/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.224 55 kB
42 kB
256/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.225 54 kB
41 kB
1260/13 Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Usnesení č.226 53 kB
41 kB
170/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.227 56 kB
42 kB
290/14 Situace v projektu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC)
Usnesení č.228 57 kB
41 kB
296/14 Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství
Usnesení č.229 55 kB
42 kB
314/14 Převzetí záštity nad konferencí European Space Solutions (11. až 13. června 2014, Praha)
Usnesení č.230 58 kB
42 kB
301/14 Zpráva Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2015 o postupu příprav účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Usnesení č.231 52 kB
39 kB
309/14 Seznam všech významných veřejných zakázek resortu dopravy za rok 2014
Usnesení č.232 52 kB
39 kB
288/14 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2013
Usnesení č.233 51 kB
39 kB
293/14 Jmenování soudců
Příloha č.1 61 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.233
Usnesení č.234 53 kB
39 kB
298/14 Informace o plnění Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2013
Usnesení č.235 59 kB
44 kB
306/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Gabonské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.236 59 kB
42 kB
308/14 Informace o průběhu a výsledcích 19. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (11. až 22. listopadu 2013, Varšava, Polská republika) a návrh příspěvku České republiky na aktivity podporující Zelený klimatický fond včetně aktivit zaměřených na zajištění technické, projektové a kapacitní připravenosti žadatelů o finanční pomoc ze Zeleného klimatického fondu
Usnesení č.237 58 kB
44 kB
282/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.238 58 kB
46 kB
328/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.239 51 kB
40 kB
333/14 Jmenování členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí
Usnesení č.240 53 kB
41 kB
322/14 Odvolání členky a jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.241 57 kB
42 kB
327/14 Návrh na sjednání Páté změny Doplňku k Mnohostrannému memorandu o porozumění mezi ministry obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) o Programu spolupráce NATO E-3A týkajícího se modernizace systému včasné výstrahy a řízení NATO
Usnesení č.242 61 kB
49 kB
348/14 Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020
Usnesení č.243 54 kB
42 kB
Aktuální stav přípravy výstavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín
Usnesení č.244 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D92/2014
Usnesení č.245 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D93/2014
Usnesení č.246 Návrh aktualizace priorit činnosti Bezpečnostní informační služby č.j. T8/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk