Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-04-02
Program jednání 89 kB
135 kB
Dodatek č.1 67 kB
34 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.196 56 kB
42 kB
171/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.197 57 kB
41 kB
273/14 Návrh na vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.198 61 kB
48 kB
248/14 Národní schengenský plán 2014
ikonka - bylo změněno usn. 279/2018
ikonka - mění usnesení usn. 4/2011
Usnesení č.199 56 kB
42 kB
246/14 Strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice"
Usnesení č.200 55 kB
42 kB
262/14 Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021(BV III/2-VZ)
Usnesení č.201 54 kB
41 kB
1272/13 Zachování vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
Usnesení č.202 56 kB
41 kB
252/14 Návrh na vynětí majetku České republiky, se kterým hospodaří Česká pošta, s.p. z okruhu majetku určeného k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb. (*1)
Příloha č.1 57 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.202
Usnesení č.203 54 kB
40 kB
258/14 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Obce Lukavec podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 54 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.203
Usnesení č.204 53 kB
41 kB
261/14 Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
Usnesení č.205 56 kB
42 kB
266/14 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013
Usnesení č.206 55 kB
43 kB
267/14 Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
Usnesení č.207 58 kB
45 kB
269/14 Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníků členů Státní volební komise
Usnesení č.208 59 kB
42 kB
253/14 Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2014
Usnesení č.209 58 kB
42 kB
245/14 Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
Usnesení č.210 60 kB
46 kB
239/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
Usnesení č.211 57 kB
42 kB
234/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
Usnesení č.212 52 kB
41 kB
255/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 3. dubna 2014
Usnesení č.213 52 kB
41 kB
278/14 Účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Athénách ve dnech 4. – 5. dubna 2014
Usnesení č.214 52 kB
41 kB
277/14 Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona v České republice ve dnech 3.-5.dubna 2014
Usnesení č.215 56 kB
42 kB
235/14 Zpráva o účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 25. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 4. března 2014
Usnesení č.216 55 kB
42 kB
254/14 Zpráva o návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky ve Spolkové republice Německo dne 7. března 2014
Usnesení č.217 52 kB
40 kB
300/14 Návrh na změnu ve funkci člena Vládního výboru pro personální nominace
Usnesení č.218 57 kB
42 kB
287/14 Změna příslušnosti hospodařit s akciemi společnosti Explosia a.s.
Usnesení č.219 58 kB
42 kB
318/14 Schválení míry kofinancování ze státního rozpočtu pro Program rozvoje venkova na období 2014-2020 ve výši 25 %

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk