Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-03-24
Program jednání 74 kB
59 kB
Dodatek č.1 68 kB
43 kB
Záznam z jednání 60 kB
Usnesení č.181 56 kB
41 kB
227/14 Návrh poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 127)
Příloha č.1 91 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.181
ikonka - bylo změněno Usnesení č.182 59 kB
43 kB
181/14 Informace o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 852/2014
Usnesení č.183 56 kB
30 kB
226/14 Stav systému veřejného zdravotního pojištění a návrhy opatření k jeho stabilizaci
Usnesení č.184 56 kB
42 kB
232/14 Aktualizace usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 342, o Programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém kraji a v Moravskoslezském kraji
ikonka - mění usnesení usn. 342/2011
Usnesení č.185 68 kB
56 kB
230/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc únor 2014
Usnesení č.186 56 kB
42 kB
220/14 Návrh na sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky
Usnesení č.187 60 kB
45 kB
231/14 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
ikonka - ruší usnesení usn. 349/2003
Usnesení č.188 53 kB
42 kB
223/14 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 1. a 2. dubna 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.189 61 kB
45 kB
135/14 Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
ikonka - bylo zrušeno usn. 109/2018
Usnesení č.190 53 kB
41 kB
243/14 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013
Usnesení č.191 51 kB
40 kB
247/14 Návrh na jmenování členů Vládního výboru pro personální nominace
Usnesení č.192 51 kB
40 kB
240/14 Návrh na jmenování rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze
Usnesení č.193 61 kB
46 kB
238/14 Návrh na obeslání Diplomatické konference ke změnám Úmluvy o trestných a jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 14. září 1963)
Usnesení č.194 54 kB
40 kB
259/14 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013
Usnesení č.195 58 kB
44 kB
260/14 Změny ve složení členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk