Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-03-12
Program jednání 96 kB
84 kB
Dodatek č.1 83 kB
38 kB
Upozornění 58 kB
28 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.150 55 kB
42 kB
91/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.151 56 kB
42 kB
188/14 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 118)
Příloha č.1 92 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.151
Usnesení č.152 56 kB
42 kB
189/14 Návrh poslanců Petra Adama, Tomia Okamury, Radima Fialy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 119)
Příloha č.1 89 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.152
Usnesení č.153 52 kB
40 kB
183/14 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a výhled na 2. pololetí 2014
Příloha č.1 114 kB
446 kB
Příloha č.1 k usnesení č.153
Příloha č.2 103 kB
322 kB
Příloha č.2 k usnesení č.153
Usnesení č.154 70 kB
56 kB
71/14 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice, silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice a rychlostní silnice R4 Skalka – křižovatka II/118
Usnesení č.155 63 kB
53 kB
76/14 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: Dálnice D3 0309/III Borek – Úsilné a Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec
Usnesení č.156 55 kB
42 kB
65/14 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva zdravotnictví
Příloha č.1 85 kB
154 kB
Příloha č.1 k usnesení č.156
Usnesení č.157 99 kB
114 kB
133/14 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za prosinec 2013 a leden 2014
Usnesení č.158 50 kB
40 kB
193/14 Návrh na odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.159 55 kB
42 kB
191/14 Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo financí
Usnesení č.160 53 kB
40 kB
172/14 Návrh na přístup Domu zahraniční spolupráce do mezinárodní organizace Sdružení pro akademickou spolupráci (Academic Cooperation Association - ACA)
Usnesení č.161 56 kB
43 kB
192/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.162 52 kB
41 kB
184/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 13. a 14. března 2014
Usnesení č.163 52 kB
40 kB
186/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Malajsie Anifaha Amana v České republice ve dnech 13. až 15. března 2014
Usnesení č.164 51 kB
40 kB
185/14 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Spojených arabských emirátů Abdaláha Bin Zájid Al Nahajána v České republice ve dnech 19. a 20. března 2014
Usnesení č.165 56 kB
42 kB
200/14 Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017
Příloha č.1 294 kB
1080 kB
Příloha č.1 k usnesení č.165
Příloha č.2 260 kB
840 kB
Příloha č.2 k usnesení č.165
Příloha č.3 129 kB
175 kB
Příloha č.3 k usnesení č.165
Příloha č.4 150 kB
374 kB
Příloha č.4 k usnesení č.165
ikonka - bylo změněno Usnesení č.166 59 kB
48 kB
131/14 Metodický pokyn k revizi programů pro programové období let 2014 až 2020
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
Usnesení č.167 63 kB
50 kB
182/14 Návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2014 až 2016
Usnesení č.168 54 kB
41 kB
215/14 Centrální registr účtů a plnění úkolu 4.3.2. Bankovní tajemství, Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
Usnesení č.169 56 kB
40 kB
Dodatek o prodloužení Smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen č.j. V25/2014
Příloha č.1 79 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.169

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk