Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-03-05
Program jednání 83 kB
108 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.129 55 kB
40 kB
164/14 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (sněmovní tisk č. 116)
Příloha č.1 85 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.129
Usnesení č.130 56 kB
42 kB
140/14 Předběžný souhlas Parlamentu České republiky k Návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost
Usnesení č.131 56 kB
42 kB
99/14 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2013
Příloha č.1 80 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.131
Usnesení č.132 53 kB
41 kB
142/14 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Usnesení č.133 54 kB
40 kB
78/14 Odůvodnění veřejné zakázky na výstavbu silnice ,,R4 Skalka - křižovatka II/118“
Usnesení č.134 57 kB
42 kB
146/14 Odůvodnění veřejných zakázek na výstavbu silnic: D3 0309/II Ševětín-Borek, D3 0309/I Bošilec-Ševětín, I/37 Pardubice-Trojice, II. etapa, I/44 Červenohorské sedlo-jih, I/38 Znojmo obchvat II, I/68 Třanovice-Nebory, I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov
Usnesení č.135 55 kB
42 kB
63/14 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Města Libušín podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 77 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 55 kB
42 kB
151/14 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Odry, státní podnik, do vlastnictví Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.137 55 kB
43 kB
162/14 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Plzeňského kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.138 51 kB
40 kB
144/14 Návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 64 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - ruší usnesení usn. 64/2014
Usnesení č.139 61 kB
48 kB
1456/13 Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
Příloha č.1 81 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.139
Příloha č.2 84 kB
29 kB
Příloha č.2 k usnesení č.139
Usnesení č.140 54 kB
42 kB
149/14 Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na Summitu o jaderné bezpečnosti v Haagu ve dnech 24. - 25.března 2014
Usnesení č.141 56 kB
42 kB
150/14 Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Slovenské republice dne 13. února 2014
Usnesení č.142 53 kB
42 kB
165/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka v zastoupení ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, Nordické a Baltské rady ve dnech 6. – 7. března 2014 v Narvě
Usnesení č.143 53 kB
40 kB
148/14 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 17. - 18. března 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.144 61 kB
50 kB
180/14 Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány
ikonka - bylo změněno usn. 124/2015
ikonka - mění usnesení usn. 387/2013
Usnesení č.145 58 kB
42 kB
178/14 Příprava Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9.12.2013 o udělení příspěvku z Fondu solidarity Evropské unie na financování záchranných opatření v souvislosti s povodněmi v České republice v červnu roku 2013
Usnesení č.146 58 kB
43 kB
196/14 Rozšíření programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny a změna usnesení vlády ze dne 26. února 2014 č. 128 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny
ikonka - mění usnesení usn. 128/2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.147 57 kB
44 kB
194/14 Přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností a mezinárodních vztahů k těmto oblastem ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky
ikonka - bylo zrušeno usn. 776/2014
ikonka - bylo změněno usn. 694/2014
Usnesení č.148 53 kB
40 kB
176/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně zahraničních věcí Kolumbijské republiky Maríy Ángely Holguín/ové v České republice ve dnech 9. – 11. března 2014
Usnesení č.149 57 kB
43 kB
197/14 Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk