Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-02-19
Program jednání 98 kB
86 kB
Dodatek č.1 78 kB
36 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.98 56 kB
40 kB
120/14 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (sněmovní tisk č. 105)
Příloha č.1 86 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.98
Usnesení č.99 57 kB
42 kB
121/14 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 106)
Příloha č.1 91 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.99
Usnesení č.100 57 kB
42 kB
122/14 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 107)
Příloha č.1 90 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.100
Usnesení č.101 52 kB
39 kB
66/14 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013
Usnesení č.102 58 kB
42 kB
98/14 Zabezpečení výroby osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra od 1. ledna 2016
ikonka - bylo změněno Usnesení č.103 62 kB
49 kB
112/14 Zpráva o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země a do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a o účasti České republiky na programu Evropské unie Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
ikonka - bylo změněno usn. 303/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1469/2006
Usnesení č.104 53 kB
41 kB
102/14 Návrh na jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny
ikonka - ruší usnesení usn. 692/2013 , usn. 656/2013
Usnesení č.105 59 kB
44 kB
103/14 Návrh na ratifikaci změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese
Usnesení č.106 59 kB
46 kB
104/14 Návrh na ratifikaci změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
Příloha č.1 55 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.106
Usnesení č.107 58 kB
43 kB
113/14 Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.108 55 kB
42 kB
115/14 Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Evropském parlamentu dne 26. února 2014
Usnesení č.109 52 kB
42 kB
107/14 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí států Visegrádské skupiny, Bulharské republiky, Rumunska a Řecké republiky ve dnech 23. a 24. února 2014 v Budapešti
Usnesení č.110 55 kB
42 kB
108/14 Zpráva o účasti předsedy vlády na mimořádném summitu předsedů vlád států Visegrádské skupiny dne 29. ledna 2014 v Budapešti
Usnesení č.111 55 kB
41 kB
117/14 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Makedonské republiky Gjorge Ivanova v České republice ve dnech 27. a 28. února 2014
Usnesení č.112 53 kB
41 kB
1356/13 Návrh nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Usnesení č.113 54 kB
42 kB
59/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Usnesení č.114 51 kB
42 kB
129/14 Pracovní návštěva předsedy vlády v institucích Evropské unie v Bruselu dne 20. února 2014
Usnesení č.115 54 kB
41 kB
134/14 Rozhodnutí nepokračovat ve sjednávání Protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice
ikonka - ruší usnesení usn. 654/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk