Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-01-22
Program jednání 74 kB
66 kB
Dodatek č.1 70 kB
44 kB
Dodatek č.2 64 kB
32 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.55 56 kB
43 kB
1011/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
Usnesení č.56 55 kB
42 kB
24/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Usnesení č.57 54 kB
40 kB
48/14 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sněmovní tisk č. 66)
Příloha č.1 90 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.57
Usnesení č.58 55 kB
42 kB
50/14 Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022
Usnesení č.59 54 kB
40 kB
49/14 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 až 2022
Usnesení č.60 70 kB
54 kB
37/14 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014
Usnesení č.61 54 kB
40 kB
28/14 Podnět Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Usnesení č.62 73 kB
48 kB
36/14 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 253)
Příloha č.1 104 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.62
ikonka - mění usnesení usn. 314/2005 , usn. 133/1994 , usn. 922/2012 , usn. 94/2012
Usnesení č.63 55 kB
42 kB
1453/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.64 54 kB
42 kB
41/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo zrušeno usn. 138/2014
Usnesení č.65 57 kB
43 kB
53/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.66 58 kB
46 kB
58/14 Návrh na změnu systemizace Vězeňské služby České republiky na rok 2014 z důvodu zvýšení prostředků na služební příjmy příslušníků a návrh na zvýšení objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2014
ikonka - mění usnesení usn. 891/2013
Usnesení č.67 61 kB
44 kB
57/14 Návrh na přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a ratifikaci Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Usnesení č.68 54 kB
40 kB
61/14 Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Partnerství české atletiky, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.69 55 kB
43 kB
56/14 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
Usnesení č.70 54 kB
41 kB
67/14 Žádost o udělení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku státu podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.71 54 kB
40 kB
69/14 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Usnesení č.72 54 kB
41 kB
70/14 Zařazení Olomoucké aglomerace mezi oblasti vhodné pro uplatnění nástroje integrovaných územních investic
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.73 56 kB
41 kB
Změna usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952, o jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje
ikonka - bylo zrušeno usn. 562/2018
ikonka - bylo změněno usn. 503/2017
ikonka - mění usnesení usn. 952/2013
Usnesení č.74 52 kB
41 kB
Změna usnesení vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 52, k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji
ikonka - mění usnesení usn. 52/2014
Usnesení č.75 Program asistence vybraným afghánským civilním spolupracovníkům Armády České republiky č.j. V5/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk