Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2014-01-08
Program jednání 85 kB
131 kB
Dodatek č.1 65 kB
40 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.17 57 kB
43 kB
1445/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.18 53 kB
41 kB
1476/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Usnesení č.19 54 kB
42 kB
1475/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.20 55 kB
41 kB
1452/13 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 59)
Příloha č.1 83 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.20
Usnesení č.21 55 kB
41 kB
1474/13 Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 60)
Příloha č.1 85 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.21
Usnesení č.22 55 kB
42 kB
5/14 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013
Usnesení č.23 60 kB
46 kB
1464/13 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Usnesení č.24 57 kB
44 kB
1465/13 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
Usnesení č.25 57 kB
44 kB
1460/13 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020
Usnesení č.26 56 kB
42 kB
1454/13 Návrh změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
Příloha č.1 127 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.26
ikonka - mění usnesení usn. 922/2011
Usnesení č.27 55 kB
42 kB
1446/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 32)
Příloha č.1 528 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
Usnesení č.28 53 kB
40 kB
1472/13 Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně mezinárodní komparace s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice – Fáze 1 – Právní a legislativní rámec
Usnesení č.29 52 kB
40 kB
1480/13 Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti advokátů a rozsahu advokátního tajemství s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely
Usnesení č.30 55 kB
41 kB
1455/13 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012
Usnesení č.31 54 kB
41 kB
1467/13 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014
Usnesení č.32 55 kB
42 kB
1450/13 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014
Usnesení č.33 58 kB
44 kB
4/14 Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Usnesení č.34 54 kB
42 kB
1/14 Žádost o zabezpečení letecké dopravy hudebníků České filharmonie na dvě evropská turné v rámci projektu Rok české hudby 2014
Usnesení č.35 55 kB
41 kB
10/14 Veřejná zakázka „Servis prostředků technického střežení objektů resortu Ministerstva obrany“
Usnesení č.36 52 kB
40 kB
13/14 Nákup administrativního objektu tř. Kosmonautů č.p. 1085/6, Hodolany - Olomouc pro Úřad práce ČR
Usnesení č.37 57 kB
42 kB
19/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.38 58 kB
44 kB
18/14 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Usnesení č.39 55 kB
42 kB
17/14 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (sněmovní tisk č. 71)
Příloha č.1 108 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk