Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-12-18
Program jednání 100 kB
182 kB
Dodatek č.1 71 kB
51 kB
Upozornění 60 kB
28 kB
Záznam z jednání 142 kB
Usnesení č.953 56 kB
42 kB
888/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.954 56 kB
42 kB
1297/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.955 56 kB
42 kB
1361/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.956 54 kB
42 kB
1326/13 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.957 54 kB
41 kB
1369/13 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Usnesení č.958 54 kB
42 kB
1368/13 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.959 54 kB
42 kB
1303/13 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.960 55 kB
44 kB
1302/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.961 53 kB
40 kB
1354/13 Návrh nařízení vlády o seznamech návykových látek
Usnesení č.962 53 kB
40 kB
1353/13 Návrh nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Usnesení č.963 54 kB
41 kB
1409/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Usnesení č.964 55 kB
40 kB
1382/13 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 5)
Příloha č.1 87 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.964
Usnesení č.965 57 kB
42 kB
1383/13 Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 21)
Příloha č.1 118 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.965
Usnesení č.966 63 kB
42 kB
1384/13 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (sněmovní tisk č. 23)
Příloha č.1 95 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.966
Usnesení č.967 55 kB
40 kB
1385/13 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 24)
Příloha č.1 88 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.967
Usnesení č.968 55 kB
40 kB
1386/13 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 25)
Příloha č.1 87 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.968
Usnesení č.969 55 kB
40 kB
1387/13 Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 26)
Příloha č.1 90 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.969
Usnesení č.970 55 kB
41 kB
1388/13 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tiskč. 33)
Příloha č.1 99 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.970
Usnesení č.971 56 kB
41 kB
1389/13 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona o péči řádného hospodáře u svěřeného majetku veřejnoprávních korporací (sněmovní tisk č. 37)
Příloha č.1 94 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.971
Usnesení č.972 56 kB
41 kB
1390/13 Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38)
Příloha č.1 90 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.972
Usnesení č.973 56 kB
40 kB
1391/13 Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 39)
Příloha č.1 88 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.973
Usnesení č.974 56 kB
41 kB
1392/13 Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 40)
Příloha č.1 92 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.974
Usnesení č.975 56 kB
40 kB
1393/13 Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 41)
Příloha č.1 103 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.975
Usnesení č.976 55 kB
42 kB
1394/13 Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 42)
Příloha č.1 104 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.976
Usnesení č.977 54 kB
41 kB
1395/13 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 43)
Příloha č.1 88 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.977
Usnesení č.978 55 kB
41 kB
1396/13 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 44)
Příloha č.1 88 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.978
Usnesení č.979 57 kB
42 kB
1372/13 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
ikonka - bylo změněno Usnesení č.980 61 kB
46 kB
1355/13 Návrh dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí
ikonka - bylo změněno usn. 1135/2016
Usnesení č.981 61 kB
46 kB
1365/13 Změna usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, v platném znění
Příloha č.1 93 kB
67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.981
ikonka - mění usnesení usn. 343/2010
Usnesení č.982 61 kB
46 kB
1366/13 Zpráva o zavádění technologie DNSSEC a o plnění usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727
Usnesení č.983 55 kB
42 kB
1400/13 Podání žaloby na neplatnost výzvy Evropské komise ze dne 4. listopadu 2013 ke zrušení rozhodnutí MPO č. 15439/2009 ze dne 26. října 2010 v části, týkající se dočasné výjimky z povinnosti poskytnout sjednaný přístup třetích osob k plánovanému podzemnímu plynárenskému skladovacímu zařízení v Dambořicích
Usnesení č.984 55 kB
40 kB
1364/13 Nominace člena za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Svazu měst a obcí ČR
Usnesení č.985 56 kB
42 kB
1376/13 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 74 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.985
ikonka - bylo změněno Usnesení č.986 53 kB
40 kB
1404/13 Statut Státního fondu dopravní infrastruktury
Příloha č.1 82 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.986
ikonka - bylo změněno usn. 1034/2016
ikonka - mění usnesení usn. 701/2000
Usnesení č.987 56 kB
42 kB
1412/13 Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Usnesení č.988 57 kB
42 kB
1373/13 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014
Usnesení č.989 72 kB
52 kB
1397/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.990 51 kB
40 kB
1375/13 Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky
Příloha č.1 57 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.990
ikonka - bylo změněno usn. 267/2018
ikonka - mění usnesení usn. 770/2002
Usnesení č.991 56 kB
41 kB
1413/13 Návrh na změnu Statutu Technologické agentury České republiky
Příloha č.1 72 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.991
ikonka - mění usnesení usn. 1530/2009
Usnesení č.992 54 kB
40 kB
1380/13 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2002 č. 1285, k návrhu na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
ikonka - mění usnesení usn. 1285/2002
Usnesení č.993 54 kB
40 kB
1266/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.994 60 kB
44 kB
1415/13 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s.p. do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 sb., o státním podniku
Usnesení č.995 58 kB
44 kB
1418/13 Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.996 53 kB
40 kB
1423/13 Návrh na nominaci Sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu míru
Usnesení č.997 56 kB
40 kB
1426/13 Návrh změny usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 428 k odstraňování škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí
ikonka - mění usnesení usn. 428/2013
Usnesení č.998 51 kB
39 kB
1414/13 Návrh na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
Usnesení č.999 54 kB
42 kB
1425/13 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 19. – 20. prosince 2013 v Bruselu
Usnesení č.1 000 55 kB
42 kB
1437/13 Podání žaloby na neplatnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013
Usnesení č.1 001 61 kB
48 kB
1438/13 Situace na Dole Paskov, návrh dalšího postupu a Memorandum o porozumění
Usnesení č.1 002 56 kB
41 kB
1440/13 Materiál o problematice účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
Usnesení č.1 003 54 kB
40 kB
1443/13 Změna usnesení vlády ČR ze dne 26. září 2012 č. 693, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015
ikonka - mění usnesení usn. 693/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk