Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-12-11
Program jednání 87 kB
126 kB
Dodatek č.1 66 kB
38 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.930 57 kB
44 kB
1308/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.931 55 kB
42 kB
1293/13 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.932 56 kB
42 kB
1255/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.933 55 kB
42 kB
1216/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.934 53 kB
40 kB
1224/13 Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu při zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
ikonka - bylo změněno Usnesení č.935 61 kB
50 kB
1321/13 Návrh opatření pro řešení sociálních nepokojů
ikonka - bylo změněno usn. 471/2014
Usnesení č.936 57 kB
43 kB
1352/13 Spojená 10. a 11. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
Usnesení č.937 55 kB
42 kB
1322/13 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
Usnesení č.938 60 kB
48 kB
1335/13 Podmínky a zásady užívání majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“
Příloha č.1 97 kB
87 kB
Příloha č.1 k usnesení č.938
ikonka - mění usnesení usn. 98/2004 , usn. 287/2002 , usn. 1203/2000
Usnesení č.939 65 kB
54 kB
1348/13 Návrh způsobu odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé obalovny živičných směsí společnosti STRABAG Bohemia, a.s., v Milevsku
Usnesení č.940 58 kB
46 kB
1330/13 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2013 a návrh jeho zajištění v roce 2014
Usnesení č.941 60 kB
48 kB
1332/13 Návrh na přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu a ratifikaci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótského protokolu
Usnesení č.942 55 kB
44 kB
1320/13 Návrh na sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli k Dohodě mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem
Usnesení č.943 56 kB
41 kB
1324/13 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2013 a Zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2013
Příloha č.1 62 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.943
Usnesení č.944 56 kB
40 kB
1327/13 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2013 a Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2013
Příloha č.1 63 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.944
Usnesení č.945 57 kB
43 kB
1351/13 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013 a Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013
Příloha č.1 63 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.945
Příloha č.2 57 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.945
Usnesení č.946 58 kB
42 kB
1323/13 Změna usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 571, k aktualizaci programu č. 214 110 Rozvoj a obnova materiálně - technické základny Policie České republiky
Usnesení č.947 57 kB
42 kB
1264/13 Informace o nadlimitní veřejné zakázce - pronájem ploch v Českém domě v Soči a v Praze na Letné při příležitosti Zimních olympijských her 2014
Usnesení č.948 59 kB
47 kB
1301/13 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Příloha č.1 53 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.948
Usnesení č.949 51 kB
40 kB
1363/13 Jmenování soudců
Příloha č.1 64 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.949
Usnesení č.950 55 kB
42 kB
1405/13 Výjimka ze Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
Usnesení č.951 55 kB
40 kB
1406/13 Zpráva o zahájení jednání o řešení situace na Dole Paskov
ikonka - bylo změněno Usnesení č.952 56 kB
42 kB
1407/13 Návrh na jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezkého kraje a Ústeckého kraje
ikonka - bylo změněno usn. 562/2018 , usn. 503/2017 , usn. 826/2015 , usn. 73/2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk