Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-12-04
Program jednání 100 kB
92 kB
Dodatek č.1 84 kB
32 kB
Záznam z jednání 69 kB
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.914 58 kB
42 kB
518/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno usn. 379/2014
Usnesení č.915 57 kB
42 kB
1282/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), a některé další zákony
Usnesení č.916 55 kB
41 kB
1273/13 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státního dluhu splatných v roce 2014
Usnesení č.917 56 kB
41 kB
1285/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.918 54 kB
41 kB
1227/13 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnota osobních darů a hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ikonka - bylo změněno Usnesení č.919 60 kB
46 kB
1288/13 Rozvoj Systému elektronického mýta v České republice - Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice
ikonka - bylo změněno usn. 282/2015
Usnesení č.920 59 kB
43 kB
1305/13 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.921 56 kB
41 kB
1101/13 Informace o plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě realizovaných v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku 2013 a návrh dalšího postupu
ikonka - mění usnesení usn. 244/2013 , usn. 37/2013
Usnesení č.922 56 kB
40 kB
1287/13 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014
Usnesení č.923 58 kB
45 kB
1294/13 Věcný návrh implementace článku 5 a článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES
Usnesení č.924 59 kB
44 kB
1311/13 Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva dopravy ČR
Usnesení č.925 55 kB
40 kB
1306/13 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2014 a střednědobý výhled jeho financování na rok 2015
Usnesení č.926 59 kB
42 kB
1310/13 Zapojení České republiky do „NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence“ v Tallinnu
Usnesení č.927 61 kB
49 kB
1329/13 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 - 2020 - průběžná zpráva o plnění jednotlivých projektů včetně návrhu na úpravu mechanismu jejího řízení
Příloha č.1 112 kB
102 kB
Příloha č.1 k usnesení č.927
ikonka - mění usnesení usn. 585/2012 , usn. 183/2012
Usnesení č.928 55 kB
40 kB
1349/13 Změny ve složení členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.929 57 kB
42 kB
1350/13 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu roku 2013 v kapitole 315 – Ministerstvo životního prostředí

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk