Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-11-27
Program jednání 84 kB
108 kB
Dodatek č.1 69 kB
42 kB
Upozornění 54 kB
29 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.885 56 kB
40 kB
1251/13 Zpráva o kandidaturách na pořadatelství Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 a návrh mandátu k hlasování o podpoře kandidatur na pořadatelství EXPO 2020
Usnesení č.886 55 kB
41 kB
1268/13 Návrh Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022
Usnesení č.887 59 kB
46 kB
1267/13 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012
Usnesení č.888 53 kB
40 kB
1240/13 Koncepce rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025
Usnesení č.889 61 kB
43 kB
1274/13 Zvýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 2/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností OEZ s.r.o.
Usnesení č.890 59 kB
44 kB
1275/13 Zvýšení platové úrovně zaměstnanců Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce
Příloha č.1 83 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.890
ikonka - bylo změněno Usnesení č.891 57 kB
43 kB
1278/13 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky a počtu funkčních míst a objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2014
ikonka - bylo změněno usn. 66/2014
Usnesení č.892 59 kB
44 kB
1235/13 Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2014
Usnesení č.893 56 kB
40 kB
1279/13 Veřejná zakázka Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou
Usnesení č.894 54 kB
42 kB
1280/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 33)
Příloha č.1 157 kB
Příloha č.1 k usnesení č.894
Usnesení č.895 54 kB
41 kB
1281/13 Žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem nepotřebného majetku, který je součástí železniční dopravní cesty a se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 34)
Příloha č.1 20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.895
Usnesení č.896 55 kB
43 kB
1249/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě ze dne 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991
Usnesení č.897 69 kB
48 kB
1284/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc říjen 2013
Usnesení č.898 60 kB
47 kB
1277/13 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace
Usnesení č.899 54 kB
42 kB
1256/13 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na Ministerské zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 2. až 7. prosince 2013 v Kyjevě
Usnesení č.900 54 kB
42 kB
1254/13 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 3. a 4. prosince 2013
Usnesení č.901 58 kB
42 kB
1250/13 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Jihosúdánské republice, Rwandské republice, Ugandské republice a Ghanské republice ve dnech 13. až 18. října 2013
Usnesení č.902 54 kB
40 kB
1259/13 Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého paralympijského týmu na Zimní paralympijské hry
Usnesení č.903 57 kB
42 kB
1292/13 Posílení výdajů na společnou zemědělskou politiku přesunem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Ministerstva zemědělství
ikonka - mění usnesení usn. 511/2013
Usnesení č.904 57 kB
42 kB
1300/13 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu České republiky v rámci kapitoly Ministerstva spravedlnosti - část vězeňství v roce 2013
Usnesení č.905 54 kB
41 kB
1289/13 Doplnění Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014
Příloha č.1 59 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.905
ikonka - mění usnesení usn. 685/2013
Usnesení č.906 57 kB
44 kB
1290/13 Projekt Legie 100 a připomenutí 1. světové války
Usnesení č.907 57 kB
42 kB
1312/13 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky v kapitole Ministerstva spravedlnosti
Usnesení č.908 53 kB
42 kB
1307/13 Účast předsedy vlády na summitu Východního partnerství ve Vilniusu ve dnech 28. a 29. listopadu 2013
Usnesení č.909 61 kB
44 kB
1315/13 Návrh na koupi akcií Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., od Československé obchodní banky, a.s.
Usnesení č.910 56 kB
42 kB
1316/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Usnesení č.911 57 kB
42 kB
1317/13 Řešení dopadu změny harmonogramu dražeb emisních povolenek na státní rozpočet České republiky a financování energeticky úsporných opatření v letech 2014 až 2016
Usnesení č.912 55 kB
42 kB
1313/13 Poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí formou peněžních darů v roce 2013 z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.913 52 kB
40 kB
1314/13 Pravidelná zpráva o stavu čerpání finančních prostředků Evropské unie - říjen 2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk