Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-11-20
Program jednání 83 kB
103 kB
Dodatek č.1 67 kB
38 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.863 56 kB
42 kB
1008/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
Usnesení č.864 57 kB
42 kB
1095/13 Návrh zákona o službě vojáků v záloze Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v záloze
Usnesení č.865 55 kB
42 kB
1010/13 Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů)
Usnesení č.866 60 kB
46 kB
1133/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.867 56 kB
42 kB
1239/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.868 57 kB
43 kB
754/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
Usnesení č.869 57 kB
42 kB
1178/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Usnesení č.870 56 kB
42 kB
1177/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.871 54 kB
42 kB
1171/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Usnesení č.872 58 kB
43 kB
1244/13 Návrh vyjádření vlády České republiky k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/13
Příloha č.1 202 kB
112 kB
Příloha č.1 k usnesení č.872
ikonka - bylo změněno Usnesení č.873 60 kB
46 kB
1230/13 Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014-2020
ikonka - bylo změněno usn. 540/2015
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.874 54 kB
41 kB
1228/13 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.875 53 kB
40 kB
1238/13 Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.876 55 kB
42 kB
1245/13 Návrh změn Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 57 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.876
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.877 58 kB
43 kB
1236/13 Změna zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1.1.2014
Příloha č.1 64 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.877
ikonka - mění usnesení usn. 63/2007
Usnesení č.878 52 kB
40 kB
1242/13 Žádost o souhlas vlády s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s.p., v působnosti Ministerstva obrany, v rámci leteckého výcviku zahraničních osob na vrtulnících Mi - 17
ikonka - bylo změněno Usnesení č.879 59 kB
46 kB
1229/13 Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
ikonka - bylo změněno usn. 861/2014
Usnesení č.880 58 kB
45 kB
1265/13 Návrh na sjednání Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Usnesení č.881 58 kB
43 kB
1252/13 Zajištění finančních prostředků v rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí – specifický ukazatel Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v roce 2013
Usnesení č.882 60 kB
44 kB
1276/13 Rozpočtové opatření za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Usnesení č.883 53 kB
40 kB
1270/13 Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění „Aplikační podpora Ekonomického informačního systému MPSV“
Usnesení č.884 53 kB
40 kB
Usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk