Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-11-13
Program jednání 81 kB
90 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.849 57 kB
42 kB
837/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.850 59 kB
44 kB
1220/13 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
ikonka - bylo změněno Usnesení č.851 59 kB
44 kB
1221/13 Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za období 2. a 3. čtvrtletí 2013 a Aktualizace Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 – listopad 2013
ikonka - bylo změněno usn. 853/2017
ikonka - mění usnesení usn. 752/2013 , usn. 39/2013
Usnesení č.852 56 kB
42 kB
1214/13 Dotační programy zemědělství pro rok 2014, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.853 56 kB
42 kB
1225/13 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2013
Příloha č.1 53 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.853
Příloha č.2 56 kB
37 kB
Příloha č.2 k usnesení č.853
Usnesení č.854 57 kB
42 kB
1135/13 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva kultury
Příloha č.1 83 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.854
Usnesení č.855 64 kB
48 kB
1198/13 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o nadlimitní významnou veřejnou zakázku Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část, zadávanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.856 55 kB
41 kB
1226/13 Návrh na poskytnutí daru Technickému sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní na likvidaci chemických zbraní v Syrské arabské republice
Usnesení č.857 59 kB
44 kB
1219/13 Návrh na obeslání 28. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 25. listopad až 4. prosinec 2013
Příloha č.1 60 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.857
Usnesení č.858 62 kB
46 kB
1202/13 Návrh na obeslání IX. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.859 53 kB
42 kB
1209/13 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti státům střední, východní a jihovýchodní Evropy v Bukurešti ve dnech 25. a 26. listopadu 2013
Usnesení č.860 56 kB
40 kB
1210/13 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera v České republice dne 18. října 2013
Usnesení č.861 57 kB
41 kB
1208/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice ve dnech 20. a 21. října 2013
Usnesení č.862 Pokračování v omezeném nabízení žádostí o dlouhodobá víza na vybraných zastupitelských úřadech České republiky - vyhodnocení situace a další postup č.j. V155/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk