Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-10-30
Program jednání 74 kB
64 kB
Dodatek č.1 66 kB
34 kB
Záznam z jednání 29 kB
Usnesení č.812 57 kB
44 kB
1138/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.813 53 kB
41 kB
1129/13 Návrh nařízení vlády, kterým se upravují některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím
Usnesení č.814 54 kB
40 kB
1117/13 Návrh nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
Usnesení č.815 50 kB
41 kB
1116/13 Návrh nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Usnesení č.816 50 kB
41 kB
1079/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.817 51 kB
41 kB
1162/13 Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.818 59 kB
52 kB
1158/13 Změna usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, ve znění usnesení ze dne 3. května 2010 č. 321
Příloha č.1 222 kB
224 kB
Příloha č.1 k usnesení č.818
ikonka - bylo zrušeno usn. 954/2015
ikonka - mění usnesení usn. 543/2008 , usn. 321/2010
Usnesení č.819 62 kB
52 kB
1157/13 Návrh na odvolání některých výhrad a změny některých prohlášení České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Příloha č.1 81 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.819
Příloha č.2 72 kB
26 kB
Příloha č.2 k usnesení č.819
Příloha č.3 85 kB
35 kB
Příloha č.3 k usnesení č.819
Příloha č.4 86 kB
39 kB
Příloha č.4 k usnesení č.819
Příloha č.5 73 kB
28 kB
Příloha č.5 k usnesení č.819
Příloha č.6 71 kB
27 kB
Příloha č.6 k usnesení č.819
Příloha č.7 72 kB
26 kB
Příloha č.7 k usnesení č.819
Příloha č.8 76 kB
27 kB
Příloha č.8 k usnesení č.819
Příloha č.9 77 kB
27 kB
Příloha č.9 k usnesení č.819
Příloha č.10 83 kB
30 kB
Příloha č.10 k usnesení č.819
Usnesení č.820 57 kB
48 kB
1166/13 Návrh na obeslání 19. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (11. až 22. listopadu 2013, Varšava, Polská republika)
Příloha č.1 62 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
Usnesení č.821 50 kB
42 kB
1168/13 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Indické republice, Bhútánu a na Srí Lance ve dnech 5. až 11. listopadu 2013
Usnesení č.822 52 kB
42 kB
1175/13 Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky určených na mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a změnu limitů regulace zaměstnanosti příslušníků Policie České republiky – převod prostředků na platy příslušníků od vyšších policejních škol ke složkám Policie České republiky v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013
Usnesení č.823 57 kB
44 kB
1173/13 Posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013
Usnesení č.824 58 kB
61 kB
1114/13 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 28. května 2008 č. 641 a usnesení vlády ze dne 19. července 2012 č. 547
Příloha č.1 115 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.824
ikonka - mění usnesení usn. 41/2010 , usn. 641/2008 , usn. 547/2012
Usnesení č.825 55 kB
42 kB
1191/13 Informace o průběhu procesu posouzení vlivů na životní prostředí aktualizace Státní energetické koncepce a aktualizaci Surovinové politiky
Usnesení č.826 Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2012 č.j. T33/2013
Usnesení č.827 Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012 č.j. T34/2013
Usnesení č.828 Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2012 č.j. T32/2013
Usnesení č.829 Návrh na doplnění priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T31/2013
Usnesení č.830 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s další zpravodajskou službou cizí moci č.j. D187/2013
Usnesení č.831 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s další zpravodajskou službou cizí moci č.j. D188/2013
Usnesení č.832 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D192/2013
Usnesení č.833 Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a pojistných a registraci smluv o důchodovém spoření podle § 13a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů č.j. D213/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk