Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-10-23
Program jednání 74 kB
74 kB
Dodatek č.1 66 kB
35 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.792 53 kB
40 kB
1150/13 Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
Usnesení č.793 54 kB
40 kB
1132/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
Usnesení č.794 54 kB
40 kB
1134/13 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012
Příloha č.1 50 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.794
Usnesení č.795 55 kB
48 kB
1106/13 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012
Usnesení č.796 61 kB
43 kB
1148/13 Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti JC Interiors Czechia s.r.o.
Usnesení č.797 80 kB
96 kB
1151/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2013
Usnesení č.798 56 kB
40 kB
1136/13 Zpráva o ověření možnosti zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a návrh dalšího postupu v této oblasti (úkol z usnesení vlády č. 341/2013 ze dne 15. 5. 2013)
Usnesení č.799 54 kB
40 kB
1137/13 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.800 54 kB
40 kB
1141/13 Návrh na poskytnutí peněžního daru do zahraničí (Afghánistán) z rozpočtové kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.801 55 kB
41 kB
1142/13 Návrh na uskutečnění mezinárodní konference „Pražský rozšiřovací dialog II“ dne 4. listopadu 2013
Usnesení č.802 54 kB
42 kB
1143/13 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy ve dnech 30. a 31. října 2013 v Budapešti
Usnesení č.803 61 kB
42 kB
1152/13 Návrh na obeslání 37. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž 5. - 20. listopadu 2013)
Usnesení č.804 54 kB
41 kB
1154/13 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2013
Usnesení č.805 56 kB
42 kB
1153/13 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
Usnesení č.806 54 kB
43 kB
1155/13 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 24. – 25. října 2013 v Bruselu
Usnesení č.807 58 kB
42 kB
1156/13 Návrh na obeslání 3. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se koná ve dnech 25. - 27. listopadu 2013 v Oslu, Norsku
Příloha č.1 78 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.807
Usnesení č.808 53 kB
40 kB
1163/13 Informace o čerpání finančních prostředků vyčleněných Ministerstvu obrany ČR na zabezpečení letů ústavních a vládních činitelů
Usnesení č.809 73 kB
60 kB
1164/13 Informace o postupu přípravy programového období 2014-2020 na národní úrovni.
ikonka - mění usnesení usn. 447/2013
Usnesení č.810 54 kB
42 kB
Návrh na odvolání z funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, předsedkyně Rady vlády České republiky pro lidská práva, místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a výkonné místopředsedkyně Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.811 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V147/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk