Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-10-16
Program jednání 92 kB
159 kB
Dodatek č.1 64 kB
32 kB
Záznam z jednání 105 kB
Usnesení č.762 55 kB
53 kB
1087/13 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
Usnesení č.763 55 kB
54 kB
1001/13 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení právních předpisů soukromého práva
Usnesení č.764 57 kB
54 kB
1103/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/32 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti vybraných ministerstev
Usnesení č.765 58 kB
54 kB
1049/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012
Usnesení č.766 58 kB
55 kB
1123/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek
Usnesení č.767 58 kB
54 kB
1080/13 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012
Usnesení č.768 57 kB
54 kB
950/13 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/21 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Usnesení č.769 58 kB
54 kB
1113/13 Stanovisko Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Vltavy (příjemců dotací) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi
Usnesení č.770 57 kB
54 kB
1078/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p., dříve VOP - 026 Šternberk, s. p.
Usnesení č.771 56 kB
54 kB
1002/13 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/18 Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací
Usnesení č.772 59 kB
54 kB
968/13 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/23 Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti
Usnesení č.773 57 kB
68 kB
1119/13 Politika druhotných surovin České republiky
Usnesení č.774 55 kB
52 kB
1131/13 Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
Usnesení č.775 56 kB
53 kB
1092/13 Analýza Možnosti poskytování informací o strukturách právnických osob a jiných entit orgánům činným v trestním řízení
Usnesení č.776 55 kB
53 kB
1082/13 Analýza možností posílení vymahatelnosti a způsobu kontroly nápravných opatření Nejvyššího kontrolního úřadu
Usnesení č.777 57 kB
54 kB
1127/13 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
Usnesení č.778 57 kB
53 kB
1130/13 Program REVIT
Usnesení č.779 59 kB
70 kB
1118/13 Návrh na zřízení Národního kontaktního místa pro implementaci Směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky a přijetí jeho statutu
Příloha č.1 70 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 55 kB
52 kB
1099/13 Návrh na odvolání člena a jmenování členky Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
Usnesení č.781 52 kB
52 kB
1100/13 Návrh na jmenování člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.782 57 kB
55 kB
1128/13 Návrh na odvolání a jmenování místopředsedy výboru Státního fondu rozvoje bydlení a na odvolání a jmenování členů výboru tohoto Fondu
Usnesení č.783 59 kB
56 kB
1111/13 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.784 59 kB
71 kB
1124/13 Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
Usnesení č.785 60 kB
72 kB
1120/13 Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.786 60 kB
71 kB
1121/13 Návrh na obeslání 25. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (21. až 25. října 2013, Bangkok, Thajské království)
Příloha č.1 63 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.786
Usnesení č.787 54 kB
52 kB
1088/13 Informace o průběhu a výsledcích 38. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (15. až 22. června 2013, Řím, Italská republika)
Usnesení č.788 60 kB
56 kB
1145/13 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky v roce 2013
Usnesení č.789 54 kB
52 kB
1144/13 Záznam ze zasedání 104. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
Usnesení č.790 57 kB
52 kB
1108/13 Strategický záměr Digitální vzdělávání -Touch your future
Usnesení č.791 60 kB
57 kB
1147/13 Zpráva o účasti předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny dne 14. října 2013 v Budapešti

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk