Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-09-25
Program jednání 76 kB
78 kB
Dodatek č.1 66 kB
36 kB
Dodatek č.2 67 kB
36 kB
Dodatek č.3 63 kB
30 kB
Záznam z jednání 78 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.729 88 kB
82 kB
983/13 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 73 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.729
ikonka - bylo změněno usn. 829/2014
ikonka - ruší usnesení usn. 518/2013
Usnesení č.730 56 kB
44 kB
1007/13 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016
Usnesení č.731 56 kB
46 kB
1033/13 Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.732 60 kB
50 kB
1039/13 Zpráva o možných způsobech řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji - návrhy opatření
Příloha č.1 71 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.732
Příloha č.2 66 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.732
Příloha č.3 69 kB
36 kB
Příloha č.3 k usnesení č.732
Usnesení č.733 61 kB
60 kB
1012/13 Řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí
Příloha č.1 60 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.733
Usnesení č.734 57 kB
70 kB
1029/13 Informace o aktuálním stavu realizace Integrovaného operačního programu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.735 57 kB
42 kB
1037/13 Informace členům vlády o smluvních vztazích se společností Microsoft, s.r.o. a obnovení smluv na pořizování licencí k produktům Microsoft
ikonka - bylo změněno usn. 290/2014
Usnesení č.736 58 kB
68 kB
1042/13 Informace o přípravě a odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel a poskytování souvisejících servisních služeb pro období let 2014 až 2017“, zadávané v otevřeném řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem
Usnesení č.737 58 kB
68 kB
1044/13 Informace o přípravě a odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet“, zadávané v otevřeném řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem
Usnesení č.738 58 kB
68 kB
1047/13 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Usnesení č.739 90 kB
76 kB
1041/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.740 59 kB
44 kB
1031/13 Návrh na sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
ikonka - bylo změněno usn. 967/2016
Usnesení č.741 62 kB
72 kB
1035/13 Návrh na obeslání Diplomatické konference o Minamatské úmluvě o rtuti (9. – 11. října 2013, Kumamoto a Minamata, Japonsko)
Příloha č.1 57 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.741
Usnesení č.742 57 kB
68 kB
1052/13 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta ve Slovenské republice dne 20. srpna 2013
ikonka - bylo změněno Usnesení č.743 62 kB
59 kB
981/13 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
ikonka - bylo změněno usn. 403/2019
Usnesení č.744 56 kB
68 kB
1055/13 Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.745 57 kB
68 kB
1058/13 Návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
ikonka - bylo změněno usn. 546/2016
Usnesení č.746 56 kB
68 kB
1062/13 Návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Usnesení č.747 59 kB
70 kB
1061/13 Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.747
Příloha č.2 255 kB
Příloha č.2 k usnesení č.747
Usnesení č.748 59 kB
74 kB
1059/13 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Usnesení č.749 58 kB
68 kB
1065/13 Odůvodnění významné veřejné zakázky "Zajištění provozu systému pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti"
Usnesení č.750 Návrh na uzavření dohod o narovnání mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a společnostmi Alde Securities Limited a NESYROS LIMITED č.j. V131/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk