Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-09-18
Program jednání 100 kB
101 kB
Dodatek č.1 86 kB
38 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.704 55 kB
44 kB
959/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
Usnesení č.705 56 kB
48 kB
1018/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.706 61 kB
48 kB
1004/13 Informace o rozsahu škod, které vznikly na kulturních památkách v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013, a návrhu na zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury
Usnesení č.707 57 kB
45 kB
1019/13 Žádost vládě České republiky o udělení souhlasu kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství s použitím nespotřebovaných neprofilujících nároků pro zajištění financování přechodné vnitrostátní podpory (TOP-UP 2013), na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství a k zajištění dotací pro podpůrné programy PGRLF a.s.
Usnesení č.708 57 kB
44 kB
1021/13 Zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.709 57 kB
45 kB
1000/13 Návrh usnesení vlády k činnosti a složení Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci
ikonka - bylo zrušeno usn. 735/2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.710 54 kB
44 kB
1003/13 Záměr převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků
ikonka - bylo zrušeno usn. 728/2016
Usnesení č.711 56 kB
46 kB
997/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 28)
Příloha č.1 299 kB
Příloha č.1 k usnesení č.711
Usnesení č.712 73 kB
62 kB
1024/13 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 252)
Příloha č.1 95 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.712
ikonka - mění usnesení usn. 73/2013 , usn. 793/2012 , usn. 387/2012
Usnesení č.713 57 kB
44 kB
1015/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
Usnesení č.714 54 kB
44 kB
1026/13 Návrh na jmenování do hodnosti generála
Usnesení č.715 54 kB
44 kB
1027/13 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.716 54 kB
44 kB
1028/13 Návrh na jmenování do hodnosti generálů
Usnesení č.717 51 kB
42 kB
1025/13 Jmenování soudců
Příloha č.1 65 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.717
Usnesení č.718 53 kB
45 kB
1006/13 Změna usnesení vlády č. 350/2013 v souvislosti s materiálem MŠMT "Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure"
ikonka - mění usnesení usn. 350/2013
Usnesení č.719 61 kB
47 kB
1023/13 Návrh na obeslání 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (16. – 27. září 2013, Windhoek, Namibie)
Příloha č.1 59 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.719
Usnesení č.720 60 kB
46 kB
1020/13 Návrh na obeslání 38. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
Příloha č.1 67 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.720
Usnesení č.721 57 kB
44 kB
1017/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
Usnesení č.722 59 kB
45 kB
1014/13 Pracovní návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana v institucích Evropské unie a NATO v Bruselu ve dnech 18.-19. září 2013
Usnesení č.723 59 kB
45 kB
1034/13 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012-2020 - stanovení dalšího postupu v jejím naplňování
Usnesení č.724 53 kB
42 kB
1043/13 Návrh na změnu ve funkci mluvčího vlády
Usnesení č.725 59 kB
46 kB
1046/13 Informace o záměru vytvořit fond zakladatele u státních podniků VOP CZ, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků ve fondu zakladatele podniků VOP CZ, s. p. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
Usnesení č.726 65 kB
53 kB
1045/13 Analýza stavu evropských fondů v období 2007-2013 a návrhy opatření
ikonka - mění usnesení usn. 387/2013
Usnesení č.727 57 kB
44 kB
1039/13 Zpráva o možných způsobech řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu ve vývoji zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji - návrhy opatření
Usnesení č.728 63 kB
49 kB
1040/13 Řešení problematiky nových skutečností vzniklých v rámci sanace ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk