Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-09-11
Program jednání 80 kB
90 kB
Dodatek č.1 61 kB
30 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.684 55 kB
53 kB
474/13 Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů do Informačního systému o platech
ikonka - bylo změněno Usnesení č.685 56 kB
54 kB
942/13 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014
Příloha č.1 206 kB
354 kB
Příloha č.1 k usnesení č.685
ikonka - bylo změněno usn. 905/2013
Usnesení č.686 57 kB
56 kB
996/13 Doplnění Vyjádření vlády České republiky ke zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání pro vládu České republiky po návštěvě České republiky ve dnech 7. až 16. září 2010
Usnesení č.687 59 kB
56 kB
343/13 Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.
Usnesení č.688 58 kB
46 kB
763/13 Návrh usnesení vlády o projednání seznamu významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Usnesení č.689 58 kB
56 kB
978/13 Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst
ikonka - ruší usnesení usn. 1181/2006
Usnesení č.690 54 kB
52 kB
987/13 Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2012
Usnesení č.691 59 kB
54 kB
995/13 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.692 49 kB
51 kB
993/13 Jmenování předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny
ikonka - bylo zrušeno usn. 104/2014
Usnesení č.693 52 kB
52 kB
989/13 Jmenování člena Správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
Usnesení č.694 56 kB
53 kB
980/13 Návrh skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)
Usnesení č.695 60 kB
56 kB
985/13 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy
Příloha č.1 45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.695
Usnesení č.696 52 kB
52 kB
982/13 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 30. listopadu 1994 č. 676, o finančním zabezpečení úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s přijetím zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
ikonka - mění usnesení usn. 676/1994
Usnesení č.697 63 kB
59 kB
990/13 Návrh na obeslání 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě předsedy vlády a pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
Usnesení č.698 61 kB
55 kB
979/13 Návrh na obeslání 57. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 16. až 20. září 2013 ve Vídni
Usnesení č.699 61 kB
58 kB
799/13 Návrh na sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002
Usnesení č.700 53 kB
53 kB
992/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Srbské republice dne 19. září 2013
Usnesení č.701 52 kB
53 kB
991/13 Návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny Leonida Kožary v České republice ve dnech 10. a 11. září 2013
Usnesení č.702 52 kB
51 kB
Zpráva o zajištění obrany České republiky 2012 č.j. V125/2013
Usnesení č.703 58 kB
54 kB
Informace o nabídce švédské strany na prodloužení pronájmu letounů JAS-39 Gripen č.j. V126/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk