Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-08-21
Program jednání 85 kB
114 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.642 53 kB
67 kB
663/13 Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Usnesení č.643 53 kB
66 kB
886/13 Návrh nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
Usnesení č.644 55 kB
67 kB
927/13 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Břetislava Petra, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2012 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (sněmovní tisk č. 1117)
Příloha č.1 64 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.644
Usnesení č.645 54 kB
66 kB
934/13 Senátní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek (sněmovní tisk č. 1120)
Příloha č.1 57 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.645
Usnesení č.646 55 kB
66 kB
935/13 Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaroslavy Wenigerové, Miroslava Bernáška, Jitky Chalánkové a Dagmar Navrátilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1116)
Příloha č.1 54 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.646
Usnesení č.647 54 kB
66 kB
936/13 Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 1119)
Příloha č.1 67 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.647
Usnesení č.648 55 kB
66 kB
925/13 Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové – Rujbrové a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1115)
Příloha č.1 59 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.648
Usnesení č.649 56 kB
68 kB
606/13 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/16 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav“
Usnesení č.650 56 kB
68 kB
579/13 Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/22 „Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra“
Usnesení č.651 56 kB
68 kB
661/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“
Usnesení č.652 57 kB
68 kB
741/13 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/12 „Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů“
Usnesení č.653 57 kB
68 kB
759/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/19 "Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost"
Usnesení č.654 57 kB
69 kB
838/13 Stanovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/24 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu“
Usnesení č.655 58 kB
70 kB
832/13 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku“
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.656 49 kB
64 kB
941/13 Návrh na jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
ikonka - bylo zrušeno usn. 104/2014
Usnesení č.657 53 kB
66 kB
937/13 Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
Usnesení č.658 52 kB
66 kB
930/13 Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.659 57 kB
68 kB
940/13 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2012
Usnesení č.660 52 kB
68 kB
931/13 Návrh na změnu přílohy – Statut Rady pro zdraví a životní prostředí – k usnesení vlády ze dne 9. ledna 2002 č. 36, k Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí, ve znění usnesení vlády ze dne 30. října 2002 č. 1046, k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století
Příloha č.1 61 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.660
ikonka - mění usnesení usn. 36/2002
Usnesení č.661 58 kB
70 kB
939/13 Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Usnesení č.662 53 kB
68 kB
928/13 Účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie ve Vilniusu ve dnech 6. - 7. září 2013
Usnesení č.663 54 kB
67 kB
Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 14. srpna 2013 č. 630, ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012
ikonka - ruší usnesení usn. 630/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk