Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-08-09
Program jednání 415 kB
162 kB
Dodatek č.1 248 kB
34 kB
Upozornění 231 kB
32 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.584 56 kB
54 kB
800/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících
Usnesení č.585 57 kB
54 kB
607/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.586 58 kB
54 kB
736/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.587 56 kB
54 kB
577/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Usnesení č.588 55 kB
53 kB
878/13 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1104)
Příloha č.1 68 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.588
Usnesení č.589 54 kB
53 kB
879/13 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o regulaci prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci prostituce) (sněmovní tisk č. 1108)
Příloha č.1 75 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.589
Usnesení č.590 52 kB
52 kB
891/13 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2013 a výhled na 1. pololetí 2014
Příloha č.1 100 kB
290 kB
Příloha č.1 k usnesení č.590
Příloha č.2 100 kB
290 kB
Příloha č.2 k usnesení č.590
Usnesení č.591 55 kB
53 kB
771/13 Návrh vnitrostátního orientačního cíle podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.592 59 kB
54 kB
774/13 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.593 59 kB
54 kB
770/13 Program bezpečnostního výzkumu České republiky na léta 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
Usnesení č.594 54 kB
52 kB
767/13 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012
Usnesení č.595 61 kB
61 kB
766/13 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31. prosince 2012 a Závěrečná zpráva o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže podnikatelů
ikonka - mění usnesení usn. 759/2007
ikonka - bylo změněno Usnesení č.596 64 kB
58 kB
745/13 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008
ikonka - bylo změněno usn. 315/2019
Usnesení č.597 61 kB
64 kB
764/13 Soubor metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik v programovém období let 2014 až 2020
Usnesení č.598 60 kB
56 kB
865/13 Návrh na zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v souvislosti se zajišťováním letecké záchranné zdravotnické služby v roce 2013
Usnesení č.599 149 kB
58 kB
856/13 Žádosti obcí uplatněné vůči Ministerstvu vnitra, organizačním složkám státu a státním organizacím v jeho působnosti a České poště, s. p., o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. , o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 141 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.599
Příloha č.2 138 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.599
Příloha č.3 314 kB
52 kB
Příloha č.3 k usnesení č.599
Příloha č.4 229 kB
40 kB
Příloha č.4 k usnesení č.599
Usnesení č.600 58 kB
54 kB
864/13 Žádosti hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých ustanovení věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 60 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.600
Usnesení č.601 58 kB
54 kB
867/13 Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 4 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 57 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.601
Usnesení č.602 58 kB
54 kB
868/13 Žádost hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 48 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.602
Usnesení č.603 58 kB
55 kB
877/13 Žádosti Statutárního města Ostrava a obce Zadní Chodov o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 4 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 61 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.603
Příloha č.2 64 kB
34 kB
Příloha č.2 k usnesení č.603
Usnesení č.604 59 kB
55 kB
884/13 Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 2292 kB
Příloha č.1 k usnesení č.604
Příloha č.2 878 kB
Příloha č.2 k usnesení č.604
Usnesení č.605 59 kB
56 kB
890/13 Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
Příloha č.1 57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.605
Příloha č.2 239 kB
Příloha č.2 k usnesení č.605
Usnesení č.606 73 kB
72 kB
861/13 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 251)
Příloha č.1 109 kB
71 kB
Příloha č.1 k usnesení č.606
ikonka - mění usnesení usn. 73/2013 , usn. 573/2012 , usn. 387/2012
Usnesení č.607 90 kB
109 kB
875/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc květen a červen 2013
Usnesení č.608 52 kB
52 kB
870/13 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2012
Usnesení č.609 54 kB
53 kB
773/13 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2012
Příloha č.1 78 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.609
Usnesení č.610 57 kB
54 kB
883/13 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2013
Usnesení č.611 59 kB
55 kB
790/13 Informace o stavu projektu Národního digitálního archivu a předpokladech zajištění jeho standardního provozu (informace o závěrečné etapě projektu Národního digitálního archivu realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu strukturálních fondů Evropské unie na základě usnesení vlády ze dne 21. dubna 2008 č. 447, k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování Národního digitálního archivu jako součásti Národního archivu)
ikonka - mění usnesení usn. 447/2008
Usnesení č.612 57 kB
53 kB
804/13 Návrh na změnu zmocněnce vlády pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko - polském pohraničí
ikonka - mění usnesení usn. 474/1993
Usnesení č.613 53 kB
52 kB
871/13 Žádost o souhlas vlády k užívání vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA s. p., v působnosti Ministerstva obrany, v rámci společného projektu výcviku zahraničních pilotů na vrtulnících Mi - 17
Usnesení č.614 59 kB
55 kB
889/13 Návrh na podpis a ratifikaci Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Usnesení č.615 58 kB
54 kB
903/13 Návrh na sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Usnesení č.616 Změna usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 582/V, o doporučení ke změnám ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
Usnesení č.617 54 kB
52 kB
Podání demise vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk