Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-07-31
Program jednání 118 kB
Dodatek č.1 62 kB
30 kB
Upozornění 34 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.557 57 kB
46 kB
592/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.558 57 kB
46 kB
713/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno usn. 641/2013
Usnesení č.559 54 kB
53 kB
1006/12 Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Usnesení č.560 55 kB
46 kB
707/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.561 54 kB
44 kB
852/13 Návrh poslance Viktora Paggia na vydání zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb (sněmovní tisk č. 1100)
Příloha č.1 68 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.561
Usnesení č.562 53 kB
44 kB
853/13 Návrh poslanců Ladislava Šincla, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a dalších na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu (sněmovní tisk č. 1101)
Příloha č.1 62 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.562
Usnesení č.563 54 kB
44 kB
854/13 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Marka Bendy a Radima Vysloužila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1103)
Příloha č.1 65 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.563
Usnesení č.564 56 kB
54 kB
820/13 Strategie obnovy území Jihočeského kraje a Plzeňského kraje postiženého záplavami a povodněmi v květnu a v červnu 2013
Usnesení č.565 56 kB
46 kB
794/13 Strategie obnovy území Libereckého kraje postiženého záplavami a povodněmi v květnu a v červnu 2013
Usnesení č.566 56 kB
46 kB
851/13 Strategie obnovy území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje postižených záplavami a povodněmi v květnu a v červnu 2013
Usnesení č.567 59 kB
48 kB
803/13 Informace o rizikových projektech a oblastech v Integrovaném operačním programu
Usnesení č.568 59 kB
46 kB
855/13 Návrh úpravy závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů v roce 2013
Usnesení č.569 57 kB
46 kB
760/13 Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.570 56 kB
44 kB
748/13 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012
Usnesení č.571 54 kB
45 kB
749/13 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012
Usnesení č.572 56 kB
44 kB
839/13 Návrh skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency („LA granty“)
Usnesení č.573 56 kB
44 kB
806/13 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012
Usnesení č.574 52 kB
44 kB
367/13 Jmenování členky Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo práce a sociálních věcí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.575 58 kB
46 kB
843/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
ikonka - bylo změněno usn. 253/2016
Usnesení č.576 62 kB
48 kB
849/13 Návrh na obeslání 20. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Zambie/Zimbabwe, 24. až 29. srpna 2013)
Příloha č.1 65 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.576
Usnesení č.577 57 kB
45 kB
842/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 6. června 2013
Usnesení č.578 57 kB
46 kB
866/13 Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie – povodně v červnu 2013 – pověření ministra financí dopracováním žádosti a jejím předložením Evropské komisi
Usnesení č.579 56 kB
44 kB
869/13 Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky – Řádu Tomáše Garrigua Masaryka
ikonka - bylo změněno Usnesení č.580 62 kB
52 kB
876/13 Financování odstraňování škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
Příloha č.1 65 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.580
ikonka - bylo změněno usn. 806/2017 , usn. 845/2013
Usnesení č.581 60 kB
46 kB
872/13 Personální posílení úseku zaměstnanosti Úřadu práce České republiky
Usnesení č.582 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V105/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk