Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-07-03
Program jednání 38 kB
104 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.515 25 kB
54 kB
442/13 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnických prostředcích)
Usnesení č.516 28 kB
58 kB
626/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.517 17 kB
53 kB
470/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.518 18 kB
54 kB
720/13 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
ikonka - bylo zrušeno usn. 729/2013
Usnesení č.519 18 kB
54 kB
717/13 Zajištění implementace čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
Usnesení č.520 23 kB
51 kB
716/13 Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2012
Usnesení č.521 16 kB
52 kB
719/13 Návrh na jmenování členů předsednictva Technologické agentury České republiky na druhé funkční období
Usnesení č.522 19 kB
57 kB
718/13 Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců
Usnesení č.523 25 kB
54 kB
734/13 Zpráva z oficiální návštěvy předsedy vlády v Ruské federaci ve dnech 26. až 30. května 2013
Usnesení č.524 26 kB
54 kB
756/13 Návrh vyjádření vlády České republiky k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupené prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., na zrušení zákona č. 498/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 26/13
Příloha č.1 39 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.524
Usnesení č.525 27 kB
57 kB
737/13 Zpráva o realizaci podprogramu č. 217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, při řešení následků povodní v srpnu 2010
Příloha č.1 19 kB
Příloha č.1 k usnesení č.525
Příloha č.2 15 kB
Příloha č.2 k usnesení č.525
Příloha č.3 16 kB
Příloha č.3 k usnesení č.525
Příloha č.4 18 kB
Příloha č.4 k usnesení č.525
Příloha č.5 15 kB
Příloha č.5 k usnesení č.525
Usnesení č.526 24 kB
52 kB
751/13 Návrh na pověření místopředsedy Správy státních hmotných rezerv řízením Správy státních hmotných rezerv
Usnesení č.527 16 kB
51 kB
776/13 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.528 28 kB
59 kB
777/13 Informace o současném kritickém stavu problematiky účastnických sporů podle zákona o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité plnění včetně dopadů na Český telekomunikační úřad
ikonka - mění usnesení usn. 815/2011
Usnesení č.529 22 kB
51 kB
780/13 Koncepce České kosmické agentury
ikonka - bylo změněno Usnesení č.530 25 kB
54 kB
783/13 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů této Rady
Příloha č.1 20 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.530
Příloha č.2 18 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.530
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1034/2001
Usnesení č.531 23 kB
61 kB
782/13 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na krytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a úprava závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013
Usnesení č.532 28 kB
57 kB
781/13 Souhrnná informace k činnosti Ústřední povodňové komise v průběhu červnové povodně 2013
Usnesení č.533 33 kB
66 kB
785/13 Návrh projektu Vyhodnocení povodně v červnu 2013
Usnesení č.534 27 kB
56 kB
775/13 Druhé upřesnění povodňových škod, způsobených červnovými povodněmi na majetku v gesci Ministerstva zemědělství
Usnesení č.535 25 kB
54 kB
784/13 Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Explosia a.s.
Usnesení č.536 18 kB
54 kB
786/13 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk